Odpověď na žádost o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 78/2015

V žádosti, kterou Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 78/2015, se advokátní kancelář dotazovala, zda u Nejvyššího soudu aktuálně probíhá jakékoliv řízení, kde by figuroval jako jeden z účastníků její konkrétní zahraniční klient. V případě, že takové ří 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 77/2015

Žadatel se na základě informačního zákona č. 106/1999 Sb. obrátil na Nejvyšší soud s dotazem na lhůty, v průběhu roku 2010, ve kterých soud rozhodoval ve věcech občanských a ve věcech obchodních o přiznání odkladného účinku dovolání. Nejvyšší soud rozho 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 76/2015

Žadatel se obrátil na Nejvyšší soud s prosbou, aby tato instituce vyplnila jím předložený dotazník s otázkami z oblasti investičního rozhodování orgánů státní správy a samosprávy, včetně státem zřízených institucí. Dotazník žadatel zaslal jako materiál, kte 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 73/2015

Žadatelka nejprve Nejvyššímu soudu zaslala ve své žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. souhrn desítek parcelních čísel z katastru nemovitostí a dotazovala se na to, zda uvedené parcely figurují v některém z restitučních sporů, o kterých rozhodoval  

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 74/2015

K žádosti o poskytnutí informace, týkající se místa zveřejnění konkrétního rozhodnutí, Nejvyšší soud tazateli odpověděl, že požadované rozhodnutí je vedeno pod sp. zn. 7 Tdo 292/2015 a je v anonymizované podobě veřejně k dispozici prostřednictvím vyhledáva 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 71/2015

Fyzická osoba žádala o informace z konkrétního spisu. Přestože nebyl spis v dané době ještě v anonymizované podobě k dispozici k nahlédnutí veřejnosti, Nejvyšší soud tazateli odpověděl na jeho otázku už z toho důvodu, že na podobné otázky z téhož spisu  

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 70/2015

Vzhledem k tomu, že uvedená žádost až na svoji formu a způsob podání byla zcela identická s předchozí žádostí tazatele, kterou Nejvyšší soud vede pod Zin 35/2015 a na kterou již dříve odpověděl, byl tazatel odkázán právě na zmíněnou dřívější odpověď. 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 69/2015

Fyzická osoba žádala o informace z řízení, kde figurovala jako jeden z účastníků. Konkrétně směřoval dotaz k tomu, do jaké míry jsou soudy I. a II. stupně vázány právním názorem Nejvyššího soudu. V obecné rovině platí pro respektování rozhodnutí Nejvyššíh 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 68/2015

Fyzická osoba požadovala po Nejvyššímu soudu informace o přidělení spisové značky případu, kde by měla v budoucnu figurovat jako účastník řízení. Odvolávala se přitom na zákon 106/1999 Sb. Nejvyšší soud tazatele informoval o tom, že spisová značka v tomt 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 67/2015

Fyzická osoba se dotazovala na výčet všech aktuálních soudních řízení, ve kterých figurují u jednotlivých soudů v České republice osoby, konkrétně uvedené v dané žádosti. U Nejvyššího soudu zmíněné osoby aktuálně nefigurují v žádném řízení. Nejvyšší soud