Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 61/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti Mgr. J. Z. (dále jen „žadatel“), ze dne 2. 5. 2016 o poskytnutí výroku rozhodnutí ve věci sp. zn. 22 Cdo 1425/2014 takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 60/2016

Vážená paní magistro, Nejvyšší soud obdržel dne 29. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu Informačního zákona. S odkazem na tiskovou zprávu Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2016 žádáte poskytnout hodnotící zprávy Nejvyššího soudu, které monitorují činnost českých soudů na trestním úseku při rozhodování v adhezním řízení o nárocích na náhradu nemajetkové újmy. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 59/2016

Vážená paní, Nejvyšší soud obdržel dne 28. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ“) kterou eviduje pod sp. zn. Zin 59/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 57/2016

R O Z H O D N U T Í Vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu, pověřený vyřizováním žádostí o poskytování informací podle § 87 zákona č. 500/200 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informačního zákona“) rozhodl o odvolání E. V. (dále jen „žadatele“) proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. 5. 2016 sp. zn. Zin 57/2016, jímž byla Nejvyšším soudem v postavení povinného subjektu odmítnuta žádost o informace, podaná dne 27. 4. 2016 ve smyslu Informačního zákona, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 56/2016

Vážený pane magistře, Nejvyšší soud obdržel dne 27. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, kterou eviduje pod spisovou značkou Zin 56/2016. Konkrétně žádáte informaci, zda byl soudce Mgr. A. N., na stáži či v obdobném postavení u Nejvyššího soudu, případně v jakém období a u jakého senátu. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 55/2016

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „povinný subjekt“ a „Informačního zákona“) rozhodl o žádosti J. G. N. (dále jen „žadatele“), doručené dne 27. 4. 2016 a evidované pod sp. zn. Zin 55/2016, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 54/2016

Vážená paní magistro, Nejvyšší soud obdržel 26. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 54/2016. V této žádosti se konkrétně domáháte poskytnutí statistik o počtu vyřízených věcí v agendách Tdo, Odo, Odon, Cdon a Cdo u Nejvyššího soudu v letech počínaje obdobím, kdy jsou všechna rozhodnutí v těchto agendách zveřejněna na webu Nejvyššího soudu a konče rokem 2009. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 53/2016

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti pana T. S., (dále jen „žadatele“), ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. Zin 53/2016, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 52/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 21. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 52/2016. Tato žádost obsahuje 5 bodů, ke kterým povinný subjekt uvádí: Požadovaná informace: Rozhodnutí, které se týkala architektonického díla dle ustanovení § 2 odst. 1, § 13 odst. 2, § 17 § 30 odst. 3, § 33 a § 38d zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 50/2016

Nejvyšší soud obdržel 19. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 50/2016. Váš požadavek konkrétně zněl: Podle usnesení VS Olomouc 8 Cmo 278/2015 musí být změna stanov SVJ vzniklých před účinností NOZ provedena formou veřejné listiny.