Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 16/2016

Na základě žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 1. února 2016, kterou Nejvyšší soud obdržel tentýž den a která je vedena pod sp. zn. Zin 16/2016, odeslal povinný subjekt žadateli požadovaná anonymizovaná rozhodnutí ve věcech sp. zn. 20 Cdo 1601/98-129, sp. zn. 30 Cdo 1569/2006-163, sp. zn. 28 Cdo 2611/2010 a sp. zn. 28 Cdo 2837/2010-308. 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 15/2016

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 28. ledna 2016, kterou Nejvyšší soud obdržel tentýž den a která je vedena pod sp. zn. Zin 15/2016, obsahovala požadavek na sdělení čísla jednacího Nejvyššího soudu ve věci obviněného Ing. M. V. , roč. 1969, proti rozhodnutí okresního soudu v Teplicích sp. zn. 7 T 66/2012. 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 11/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 26. ledna 2016 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen „IZ“), konkrétně o zaslání kopie rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. prosince 2015, sp. zn. 11 Tdo 1081/2015. Tuto žádost povinný subjekt eviduje pod sp. zn. Zin 11/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 14/2016

Na základě žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 28. ledna 2016, kterou Nejvyšší soud obdržel tentýž den a která je vedena pod sp. zn. Zin 14/2016, o zaslání obsahu připomínek Nejvyššího soudu k materiálu Ministerstva spravedlnosti „Resortní strategie pro rozvoj eJustice pro léta 2016-2020“ sdělil povinný subjekt následující: Co se týká připomínek Nejvyššího soudu k výše uvedenému materiálu, soud s celkovým záměrem rozvoje eJustice souhlasí s tím, že jde o záměr zajímavý a hodný podpory. 

Odpověď na žádost advokáta o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 13/2016

Pod sp. zn. Zin 13/2016 eviduje Nejvyšší soud žádost o zaslání kopie rozhodnutí ve věci 5 Tdo 1449/2014. Nejvyšší soud této žádosti vyhověl a ve lhůtě, stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žadateli - advokátovi - zaslal anonymizovanou verzi požadovaného rozhodnutí. 

Odpověď na žádost advokáta o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 12/2016

Pod sp. zn. Zin 12/2016 eviduje Nejvyšší soud žádost o zaslání kopie rozhodnutí ze dne 29. června 2015 ve věci 23 Cdo 7/2013. Nejvyšší soud této žádosti vyhověl a ve lhůtě, stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žadateli - advokátovi - zaslal anonymizovanou verzi požadovaného rozhodnutí. 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 9/2016

Nejvyšší soud obdržel 21. ledna 2016 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 , kterou vede pod sp. zn. Zin 9/2016. V odpovědi pisatelce povinný subjekt sdělil, že o zapsání údajů o odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů ČR rozhodl v případě jejího rodinného příslušníka, pana E. G., roč. 1966, Nejvyšší soud dne 30. ledna 2004 usnesením pod sp. zn. 11 Tcu 9/2004. 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 8/2016

Nejvyšší soud obdržel 18. ledna 2016 žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 8/2016. Pisatel v ní požadoval zaslání anonymizovaného rozhodnutí ve věci sp. zn. 30 Cdo 5429/2014. Nejvyšší soud předmětné rozhodnutí žadateli v anonymizované verzi zaslal v řádné lhůtě vymezené zákonem č. 106/1999 Sb. 

Odpověď na žádost advokáta o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 7/2016

Nejvyšší soud obdržel 15. ledna 2016 žádost o poskytnutí informace, podanou advokátem paní PhDr. A. U., roč. 1960. Na žádost, evidovanou pod sp. zn. Zin 7/2016, odpověděl následovně: Nejvyššímu soudu nebyla v minulosti nikým dána na vědomí informace o podání návrhu (případně o řízení) na úpravu svéprávnosti a o opatrovnictví PhDr. A. U., roč. 1960. Vyplývá to z databáze ISNS, tedy Informačního systému Nejvyššího soudu, aktuálně k datu 20. ledna 2016, 8.30 hod. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 6/2016

V odpovědi na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., adresovanou Nejvyššímu soudu 13. ledna 2016, evidovanou pod sp. zn. Zin 6/2016, povinný subjekt sdělil: Po zadání klíčových slov do vyhledavače v evidenci anonymizovaných Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu na webových stránkách www.nsoud.cz upozornil systém na čtyři případy, kdy se senát občanskoprávního a obchodního kolegia NS zabýval sporem z oblasti ochrany autorského práva na architektonické dílo podle zákona č. 121/2000 Sb.