Rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sporu žalobce konkursního správce JUDr. Josefa Monsporta a žalovaného Stavebního bytového družstva Svatopluk (klienti H-SYSTEMU)

Nejvyššího soud rozhodl 27. 6. 2018 v právní věci žalobce JUDr. Josefa Monsporta, jako správce konkursní podstaty úpadce H-SYSTEM, a. s. proti žalovanému Stavebnímu bytovému družstvu Svatopluk o vyklizení nemovitostí, konkrétně osmi bytových domů v obci Horoměřice. Svým rozsudkem změnil dřívější rozsudky Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze ve výrocích o věci samé a uložil Stavebnímu bytovému družstvu Svatopluk do 1 měsíce od nabytí právní moci tohoto rozsudku Nejvyššího soudu vyklidit a jako vyklizené předat předmětné domy konkursnímu správci. 

Právní věty schválené trestním kolegiem Nejvyššího soudu na zasedání 27. června 2018

Nejvyšší soud již dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv, a to zpravidla dva až tři týdny po schválení jejich znění příslušným kolegiem. Právní věty schválené trestním kolegiem Nejvyššího soudu na zasedání 27. června 2018 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Nejvyšší soud vydává druhé číslo internetového čtvrtletníku AEQUITAS

Nejvyšší soud právě vydává druhé letošní číslo svého elektronického čtvrtletníku AEQUITAS. V mnohém navazuje na číslo předešlé. Třeba tím, že představuje dalšího významného emisara českých soudů v evropských soudních institucích, nedávno zvoleného prvního místopředsedu Mezinárodního trestního soudu v Haagu JUDr. Roberta Fremra. Opět nechybí připomínka 100. výročí zřízení společného Nejvyššího soudu státu Československého, tentokrát zaměřená na těžké období II. světové války, především tragické okolnosti jednoho ze spojeneckých náletů na Brno, při kterém zahynulo v protileteckém krytu šestnáct soudců a zaměstnanců Nejvyššího soudu. 

Nejvyšší soud odmítl dovolání matky, která zavraždila novorozence

Jako zjevně neopodstatněné odmítl Nejvyšší soud v neveřejném zasedání dne 30. května 2018 dovolání matky, která medikamenty na konci sedmého lunárního měsíce těhotenství nejprve uměle vyvolala porod dítěte, poté narozené živé dítě zabalila do igelitové tašky a igelitových pytlů na odpadky, čímž jej udusila a v jedné z pražských ulic pohodila v polovině června roku 2015 do kontejneru. 

Soudcovská unie ČR kritizuje navrhovaný věcný záměr nové úpravy civilního procesního práva

Soudcovská unie se připojila na stranu kritiků věcného záměru nového civilního řádu soudního, který stejně jako již několikrát veřejně učinil Nejvyšší soud, označila za zastaralý a vedoucí k prodlužování soudních řízení. Stanovisko, jež zpracovalo Kolegium Soudcovské unie České republiky pro občanské právo procesní, například konstatuje, že návrh věcného záměru, který před koncem loňského roku zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti, je promarněnou šancí na moderní procesní předpis pro 21. století. 

Zavedením solárního odvodu nedošlo k porušení práva Evropské unie

Nejvyšší soud zamítl dovolání společností WIS Energo Moravský Žižkov s. r. o., a WIS Energo Kladno a. s., které se domáhaly po státu náhrady ušlého zisku z důvodu zavedení tzv. solárního odvodu. Své žaloby postavily žalobkyně na tom, že zavedením solárního odvodu došlo k porušení jejich práv, přiznaných právem Evropské unie. Dále žalobkyně odvozovaly svůj nárok od porušení obecných principů práva Evropské unie, a to principu legitimního očekávání a právní jistoty a zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Právní věty schválené občanskoprávním a obchodním kolegiem Nejvyššího soudu na zasedání 13. června 2018

Nejvyšší soud již dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv, ve kterých jsou právní věty zveřejňovány dva až tři týdny po schválení jejich znění příslušným kolegiem. Právní věty schválené občanskoprávním a obchodním kolegiem Nejvyššího soudu na zasedání 13. června 2018 jsou součástí této tiskové zprávy. U každé právní věty je k dispozici spisová značka řízení, v rámci kterého bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Právní věty doplněné o anotace budou i nadále zveřejňovány v záložce Rozhodovací činnost. 

Oznamovací povinnost soudců podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, splnili všichni soudci České republiky, některým však předseda Nejvyššího soudu udělil výtku za příliš opožděná podání

Od 1. září 2017 je Nejvyšší soud pověřen přijímáním a evidencí oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích soudců ČR a dále uchováváním a dohlížením nad úplností údajů v těchto oznámeních. Z 3 061 soudců, evidovaných k 1. září 2017, se zákonná povinnost podat úvodní mimořádné oznámení vztahovala na 3 050 soudců. Všichni požadovaná oznámení podali, avšak dvacet čtyři soudců až po zákonem stanovené lhůtě. U každého soudce, který nesplnil svoji povinnost včas, pak předseda Nejvyššího soudu prof. Pavel Šámal individuálně zvažoval možné udělení výtky. Rozhodl se tak nakonec v šesti případech. 

Mezinárodní konference “Nejvyšší soudy v měnící se době” se uskuteční v Brně a Bratislavě ve dnech 5. až 7. listopadu 2018

Nejvyšší soudy České republiky a Slovenské republiky společně uspořádají ve dnech 5. až 7. listopadu 2018 u příležitosti vzpomínky stoletého výročí zřízení Nejvyššího soudu republiky československé mezinárodní konferenci na téma „Nejvyšší soudy v měnící se době“. Nejvyšší soud nově vzniklé společné republiky byl zřízen zákonem č. 5/1918, který vydal dne 2. listopadu 1918 tehdejší Národní výbor československý. O dva dny později vyšel tento zákon ve sbírce zákonů. Právě proto se rozhodly oba nejvyšší soudy uspořádat společnou konferenci v listopadu, téměř na den přesně po sto letech. 

Nejvyšší soud bude schválené právní věty zveřejňovat v řádech týdnů po zasedání kolegia

Přestože již dva roky zveřejňuje Nejvyšší soud právní věty schválené svými oběma kolegii, doplněné anotacemi, ve speciálních rubrikách na svých internetových stránkách (v záložce Rozhodovací činnost), v zájmu o co nejrychlejší informování veřejnosti bude tyto právní věty publikovat rovněž formou pravidelných tiskových zpráv, a to v čase přibližně dva až tři týdny po schválení jejich znění příslušným kolegiem. Nejvyšší soud má zájem na tom, aby se o zásadních rozhodnutích, která doporučí kolegia pro publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, dovídala veřejnost co nejrychleji, tedy bezprostředně po schválení zápisu z daného kolegia.