(Bez anotace) Náhrada škody, § 2924 o. z., § 237 o. s. ř., § 2 odst. 5 předpisu č. 274/2001 Sb., § 420a obč. zák., § 2918 o. z.

Za újmu způsobenou únikem splaškové vody z kanalizace odpovídá provozovatel kanalizace (§ 2924 o. z.) bez ohledu na to, že mezi ním a poškozeným neexistoval závazkový právní vztah. Pro objektivní odpovědnost z provozní činnosti je bez významu, že nepříznivý vliv provozu na okolí byl vyvolán pochybením jiného subjektu pověřeného provozovatelem konkrétní technickou činností na kanalizačním řadu. Provozovatel se zprostí odpovědnosti (§ 2924 věta druhá o. z.), prokáže-li, že si při provozní činnosti počínal s opatrností, jaká odpovídá dosažené úrovni poznání v daném oboru i obecné zkušenosti (řádný a odborně způsobilý provozovatel). 

(Bez anotace) Náhrada škody, § 18 odst. 4,5 předpisu č. 99/2004 Sb., § 494 o. z.

Škodou na věcech vzniklou v souvislosti s výkonem činnosti rybářské stráže podle § 18 odst. 4 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, je i škoda vzniklá usmrcením nebo poraněním psa, který člena rybářské stráže při výkonu činnosti doprovázel.  

(Bez anotace) Incidenční spory, Pojistné na sociální zabezpečení, § 168 odst. 2 písm. e) IZ., § 203a IZ., § 3 odst. 4 předpisu č. 589/1992 Sb., § 6 odst. 2 předpisu č. 589/1992 Sb., § 13 předpisu č. 589/1992 Sb., § 14 odst. 1, 3 předpisu č. 589/1992 Sb., § 14a odst. 1, 3 předpisu č. 589/1992 Sb.

Dlužné pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u osoby samostatně výdělečně činné za dobu předcházející dni, kdy byl zjištěn úpadek dlužníka, nejsou pohledávkami za majetkovou podstatou ve smyslu § 168 odst. 2 insolvenčního zákona. 

(Bez anotace) Insolvenční řízení, Insolvenční správce, Zpeněžování, Zástavní právo, Exekuce, § 298 IZ., § 337h odst. 1 o. s. ř., § 46 odst. 7 předpisu č. 120/2001 Sb.

Byl-li majetek tvořící předmět zajištění (zástavu) v souladu se zákonem zpeněžen v exekučním řízení a byl-li dosažený výtěžek takového zpeněžení postupem podle § 46 odst. 7 exekučního řádu předán do majetkové podstaty dlužníka, kde má být vydán zajištěnému (zástavnímu) věřiteli, jehož zástavní právo v exekučním řízení zaniklo podle § 337h odst. 1 o. s. ř., nenáleží insolvenčnímu správci dlužníka odměna za zpeněžení předmětu zajištění, kterou by si postupem podle § 298 odst. 2 insolvenčního zákona mohl odečíst od výtěžku zpeněžení předmětu zajištění před jeho vydáním zajištěnému věřiteli. 

(Bez anotace) Podnikání, Insolvenční řízení, Oddlužení, § 149 odst. 2 písm. a) IZ., § 389 IZ.

Vznikly-li dluhy z činnosti, v rámci níž dlužník vystupoval při investování na finančních trzích jako zákazník (investor), který hodlá zhodnotit naspořené finanční prostředky obchodováním s investičními nástroji, nejde jen proto o dluhy z podnikání ve smyslu § 389 insolvenčního zákona. Na charakter těchto dluhů nemá vliv ani skutečnost, že dlužník si opakovaně (třikrát) finanční prostředky k investování zapůjčil od třetích osob. 

(Bez anotace) Akciová společnost, Bezdůvodné obohacení, Neplatnost právního úkonu, Představenstvo, Péče řádného hospodáře, Pracovní poměr, § 192 obch. zák., § 194 odst. 4 obch. zák., § 66 odst. 2 obch. zák., § 2 odst. 1 předpisu č. 262/2006 Sb.

Obchodním vedením akciové společnosti je organizování a řízení její běžné podnikatelské činnosti, zejména rozhodování o provozu podniku (závodu) společnosti a s tím souvisejících vnitřních záležitostech společnosti, a to bez ohledu na to, zda je vykonává samo představenstvo společnosti či samostatně představenstvem pověřený člen představenstva anebo třetí osoba. 

(Bez anotace) Odpovědnost státu za škodu, § 8 předpisu č. 82/1998 Sb.

Podmínka existence nezákonného rozhodnutí ve smyslu § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 82/1998 Sb. je splněna tehdy, bylo-li pravomocné nebo předběžně vykonatelné rozhodnutí zrušeno nebo změněno pro nezákonnost, a to bez ohledu na další průběh řízení, v němž bylo dané rozhodnutí vydáno. Byl-li proti rozhodnutí podán opravný prostředek odkládající právní moc i vykonatelnost rozhodnutí, posuzuje se nezákonnost ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. ve vztahu k pravomocnému rozhodnutí o tomto opravném prostředku. 

Osvobození od soudního poplatku; lhůta, § 9 zák. č. 549/1991 Sb. ve znění od 30. 9. 2017, § 138 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění od 30. 9. 2017

Žádost o osvobození od soudních poplatků lze s účinky zabraňujícími zastavení řízení pro nezaplacení poplatku dle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění od 30. 9. 2017, podat nejpozději v poslední den lhůty určené soudem pro jeho zaplacení. 

Odpovědnost státu za škodu; nepřiměřená délka trestního řízení; útěk obviněného; vazba, § 13 odst. 1 předpisu č. 82/1998 Sb., § 31a předpisu č. 82/1998 Sb., čl. 6 odst. 1 sdělení č. 209/1992 Sb.

Doba, po kterou bylo posuzované trestní řízení proti obviněnému (nyní poškozenému) vedeno jako proti uprchlému, se nezapočítává do celkové délky trestního řízení pro úvahu o její přiměřenosti ve smyslu § 13 odst. 1 věty druhé a třetí zákona č. 82/1998 Sb. a § 31a odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb. 

Odpovědnost státu za škodu; pobyt cizinců; trvalý pobyt; zdravotní pojištění, § 68 odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb., čl. 4 odst. 1 směrnice 2003/109/ES, čl. 7 odst. 3 směrnice 2003/109/ES, § 13 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb.

Cizinci vzniká podle § 68 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, při splnění všech zákonem stanovených podmínek právní nárok na vydání rozhodnutí o udělení trvalého pobytu na území České republiky.