Provedení zápisu do rejstříku; veřejné rejstříky; obchodní rejstřík, § 11 odst. 3 zák. č. 304/2013 Sb., § 88 zák. č. 304/2013 Sb.

Neplyne-li právní zájem navrhovatele podle § 11 odst. 3 z. v. r. na zápisu do obchodního rejstříku z návrhu na zápis či z listin k němu přiložených, vyzve rejstříkový soud navrhovatele postupem podle § 88 z. v. r. k doplnění návrhu nebo chybějících listin, osvědčujících jeho právní zájem. Společník má právní zájem na výmazu zápisu jednatele, jemuž zanikla funkce, z obchodního rejstříku. Nepodá-li společnost s ručením omezeným poté, kdy jednateli zanikne funkce, v rozporu s § 11 odst. 1 a 2 z. v. r. návrh na výmaz jednatele z obchodního rejstříku a na zápis dne zániku jeho funkce ve lhůtě určené ustanovením § 11 odst. 3 z. v. r., vzniká společníku právo podat návrh na zápis uvedených skutečností podle posledně označeného ustanovení. 

Škoda na věci; cena obvyklá; náhrada škody; oprava věci, § 492 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 2894 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 2951 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 2952 zák. č. 89/2012 Sb., § 2969 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.

Jestliže byly poškozenému nahrazeny náklady na opravu vozidla po nehodě, avšak po provedené opravě se hodnota vozidla nedostala na úroveň původní obvyklé ceny, je zde stále majetková újma poškozeného, způsobená na vozidle, a to v rozsahu rozdílu mezi obvyklou cenou vozidla před poškozením a obvyklou cenou vozidla po opravě, k jejíž náhradě je škůdce povinen. 

Odpovědnost za škodu; bolestné; ztížení společenského uplatnění; další nemajetková újma, § 2958 zák. č. 89/2012 Sb., § 159a odst. 4 zák. č. 99/1963 Sb., § 13 zák. č. 89/2012 Sb.

Nárok na náhradu nemajetkové újmy na zdraví dle § 2958 o. z. tvoří jednotlivé, dílčí, samostatné nároky na náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění a další nemajetkovou újmu, jež samostatně vznikají i zanikají, a tedy se i samostatně promlčují. Nárokem na odškodnění bolesti se rozumí odškodnění bolesti v tzv. širším smyslu, tedy jak bolesti fyzické, tak i duševního strádání; běžné obtíže spojené s ublížením na zdraví určitého typu jsou zahrnuty již v ohodnocení bolesti. Další nemajetkové újmy při ublížení na zdraví ve smyslu § 2958 o. z. jsou spojeny se zásahem do zdraví, který nespočívá v přechodné bolesti ani ve fyzické či psychické újmě dlouhodobého (trvalého) charakteru, nýbrž jde o specifické okolnosti vymykající se obvyklému průběhu léčby a stabilizace zdravotního stavu, které nenastávají pravidelně, ale zvyšují intenzitu utrpěné újmy na zdraví nad obvyklou míru. 

Odpovědnost advokáta za škodu; procesní postup; porušení právní povinnosti, § 24 odst. 1 zák. č. 85/1996 Sb.

Advokát neodpovídá za škodu, jestliže na pokyn klienta, poučeného o možných důsledcích, zvolí z možných procesních strategií (kdy všechny nesou určitá rizika) tu, jež v důsledku okolností, které advokát nemohl předem znát ani ovlivnit, nevedla k úspěchu v soudním sporu. 

Spoluvlastnictví; správa věci; běžná správa; mimořádná správa; ochrana spoluvlastníka, § 1129 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 1130 alinea první zák. č. 89/2012 Sb., § 1139 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.

Ustanovení § 1130 o. z. poskytuje soudní ochranu přehlasovanému nebo opomenutému menšinovému spoluvlastníku před rozhodnutím většinového spoluvlastníka zpravidla tehdy, jde-li o rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci (o záležitost mimořádné správy). Nelze vyloučit, že v závislosti na konkrétních okolnostech případu, zejména tam, kde stav hrozící těžké újmy bude zcela zřejmý, bude možné soudní ochranu poskytnout výjimečně i tehdy, půjde-li o rozhodnutí v záležitosti běžné správy. 

Určení otcovství; zájem dítěte; rodičovství, § 783 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 783 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 1 odst. 3 zák. č. 292/2013 Sb., § 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 100 odst. 4 zák. č. 99/1963 Sb., čl. 3 odst. 1 sdělení č. 104/1991 Sb., čl. 7 odst. 1 sdělení č. 104/1991 Sb.

V řízení o určení otcovství podle ustanovení § 783 odst. 2 o.z. soud nezjišťuje názor dítěte způsobem uvedeným v ustanovení § 100 odst. 3 o.s.ř. Příbuzenství ve formě rodičovství sleduje přirozený stav věcí, tedy kdo je skutečným rodičem dítěte, jako danou a neměnnou hodnotu, která je objektivně zjistitelná na základě vědeckého poznání. 

Odpovědnost státu za škodu; Policie České republiky; trestní řízení; pasivní legitimace, § 9 odst. 1 zák. č. 58/1969 Sb., § 6 odst. 2 zák. č. 82/1998 Sb.

V řízení o náhradě újmy vzniklé v souvislosti s úkony Policie České republiky činěnými v trestním řízení jedná za Českou republiku Ministerstvo spravedlnosti, jinak Ministerstvo vnitra. 

Náklady řízení; znalecký posudek, § 31 zák. č. 82/1998 Sb., § 15a zák. č. 36/1967 Sb.

Náklady na znalecký posudek předložený účastníkem řízení lze považovat za účelně vynaložené ve smyslu § 31 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. pouze v rozsahu částky, která by se významně nelišila od znalečného, jež by stát v pozici zadavatele znaleckého posudku uhradil na základě procesního předpisu. 

Pořeční přihlášené pohledávky; odpůrčí žaloba; insolvenční správce, § 235 zák. č. 182/2006 Sb., § 239 zák. č. 182/2006 Sb., § 240 zák. č. 182/2006 Sb., § 241 zák. č. 182/2006 Sb., § 159 odst. 1 písm. a, d) zák. č. 182/2006 Sb., § 97 zák. č. 182/2006 Sb.

Skutečnost, že insolvenční správce nepopřel pořadí věřitelem přihlášené pohledávky, nebrání tomu, aby následně ve lhůtě určené ustanovením § 239 odst. 3 insolvenčního zákona po právu podal odpůrčí žalobu. 

Insolvenční řízení; přihláška pohledávky; přerušení řízení, § 109 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb., § 141a zák. č. 182/2006 Sb., § 170 zák. č. 182/2006 Sb., § 140a zák. č. 182/2006 Sb., § 140c zák. č. 182/2006 Sb.

[1] Uplatní-li věřitel pohledávku vůči dlužníku u obecného soudu žalobou v rozporu s ustanovením § 109 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona, soudní řízení o takové pohledávce se přeruší okamžikem zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka v insolvenčním rejstříku (§ 140a odst. 1 věta první insolvenčního zákona). Za předpokladu, že stále trvají účinky rozhodnutí o úpadku, je po právní moci rozhodnutí o úpadku obecný soud povinen řízení o žalobě neprodleně zastavit podle § 141a insolvenčního zákona, bez zřetele k tomu, zda úpadek dlužníka je následně řešen konkursem, reorganizací nebo oddlužením.