Předběžné opatření; shromáždění; vlastník; jistota, § 238 odst. 1 písm. f) zák. č. 99/1963 Sb., § 1209 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.

Návrh na vydání rozhodnutí podle § 1209 odst. 1 věty první za středníkem o. z. o dočasném zákazu jednat podle rozhodnutí shromáždění, jehož platnost je zpochybňována, je návrhem na nařízení předběžného opatření. Použijí se proto mj. i ustanovení § 75b o. s. ř. o povinnosti navrhovatele složit jistotu a § 75c odst. 2 o. s. ř. (soud rozhodne o návrhu bezodkladně, popř. nejpozději do sedmi dnů od podání návrhu). 

Nájem bytu, výpověď z nájmu bytu, § 2288 odst. 2 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb.

Má-li byt, jehož nájem je vypovídán, užívat pronajímatel, je výpovědní důvod podle § 2288 odst. 2 písm. a) o. z. naplněn bez dalšího; jen tehdy, má-li byt užívat pronajímatelův manžel, který hodlá opustit rodinnou domácnost, musí pronajímatel doložit, že byl podán návrh na rozvod manželství nebo manželství bylo již rozvedeno. 

Stavba, superficies solo cedit, neoprávněná stavba, právní omyl, § 135c zák. č. 40/1964 Sb., § 130 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.

Právní režim vypořádání neoprávněných staveb, zcela zřízených na cizím pozemku před nabytím účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., se řídí dosavadními předpisy (zejména § 135c obč. zák.). 

Újma; územní rezervy; vlastnické právo; nárok na náhradu, § 36 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb.

Samotné vymezení územní rezervy podle § 36 odst. 1 stavebního zákona nezakládá vlastníkům dotčených pozemků nárok na náhradu za omezení jejich vlastnického práva. 

Odstupné, srážky ze mzdy, § 278 zák. č. 99/1963 Sb., ve znění do 30. 6. 2012, § 299 odst. 1 písm. g) zák. č. 99/1963 Sb., ve znění do 30. 6. 2012, § 145 zák. č. 262/2006 Sb., ve znění do 30. 6. 2012, § 302 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., ve znění do 30. 6. 2012

Základní částka, která nesmí být při provádění výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinnému sražena z měsíční mzdy (§ 278 o. s. ř.), se od odstupného poskytnutého zaměstnanci při skončení pracovního poměru odečte tolikrát, kolik násobků průměrného výdělku odstupné poskytnuté zaměstnanci představuje. 

Obvyklý pobyt dítěte; výkon rodičovské odpovědnosti; dohoda; projev vůle, čl. 8 odst. 1 nařízení č. 2201/2003, čl. 2 bod 7 nařízení č. 2201/2003, čl. 858 zák. č. 89/2012 Sb., čl. 877 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., čl. 877 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., čl. 3 předpisu č. 34/1998 Sb., čl. 7 zák. č. 99/1963 Sb., čl. 104 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.

Pro závěr, zda nezletilé dítě získalo obvyklý pobyt na území jiného členského státu Evropské unie podle čl. 8 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000, je vedle zjištění, že zde dítě žije po delší dobu a je zde sociálně a rodině začleněno, rovněž významná i vůle rodičů projevená v dohodě o výkonu povinností a práv z rodičovské odpovědnosti. 

Dlužník; zúžení společného jmění manželů; výlučné vlastnictví; odporovatelnost, § 42a zák. č. 40/1964 Sb., § 143a odst. 4 zák. č. 40/1964 Sb., § 145 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb.

Věřitel je za podmínek uvedených v ustanovení § 42a obč. zák. oprávněn odporovat nejen právním úkonům, které učinil dlužník, ale i právním úkonům manžela dlužníka, týkajícím se majetku, který manžel dlužníka nabyl na základě dohody o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění do svého výlučného vlastnictví, a to za předpokladu, že věřitel měl právo uspokojit se (také) z majetku patřícího do společného jmění dlužníka a jeho manžela. 

Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé; rodinná terapie; přípustnost odvolání, § 474 odst. 1 zák. č. 292/2013 Sb., § 202 odst. 1 písm. a) zák. č. 99/1963 Sb.

Uloží-li soud rodičům povinnost účastnit se mimosoudního smírčího nebo mediačního jednání či rodinné terapie, nebo jim nařídí setkání s odborníkem v oboru pedopsychologie podle § 474 odst. 1 z. ř. s., jde o rozhodnutí, jímž se upravuje řízení, a proti takovému rozhodnutí není odvolání přípustné. 

Slovenský rozhodčí soud; uznání a výkon rozhodnutí; platnost rozhodčího nálezu, čl. 5 odst. 2 písm. b) předpisu č. 74/1959 Sb., čl. 23 písm. e) vyhlášky č. 209/1993 Sb., čl. 30 vyhlášky č. 15/1988 Sb., § 13 zák. č. 216/1994 Sb.

Vydal-li rozhodčí nález rozhodčí soud zřízený podle § 12 zákona č. 244/2002 Zbierky zákonov SR, nelze pouze na základě skutečnosti, že nejde o stálý rozhodčí soud ve smyslu § 13 zákona o rozhodčím řízení, odepřít výkon takového rozhodčího nálezu pro rozpor s veřejným pořádkem. 

Excindační žaloba; procesní nástupnictví; exekuce; vyloučení věcí; právní nástupce, § 107a zák. č. 99/1963 Sb., § 36 odst. 5 zák. č. 120/2001 Sb., § 267 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb. (ve znění účinném do 30. 6. 2015)

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, zda v řízení o vyloučení věcí z exekuce podle ustanovení § 267 o. s. ř. může založit procesní nástupnictví smlouva o postoupení pohledávky či až pravomocné rozhodnutí soudního exekutora o vstupu právního nástupce do exekučního řízení na místo původní oprávněné.