Exekuce; srážky ze mzdy; přikázání pohledávky; nepravá retroaktivita, § 262a zák. č. 99/1963 Sb., § 42 odst. 4 zák. č. 120/2001 Sb., čl. II., IV. a VI. zák. č. 139/2015 Sb.

Exekuci srážkami ze mzdy manžela povinného a přikázáním jiné pohledávky manžela povinného, prováděnou na základě exekučních příkazů vydaných soudním exekutorem podle § 262a odst. 2 o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015, nelze od 1. 7. 2015 nadále provádět. 

Ochranná známka; obchodní firma; nekalá soutěž; dobré mravy, § 2 zák. č. 441/2003 Sb., § 8 odst. 1 a 2 zák. č. 441/2003 Sb., § 10 odst. 1 písm. a) zák. č. 441/2003 Sb., § 10 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., § 12 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., § 423 zák. č. 89/2012 Sb., § 424 zák. č. 89/2012 Sb.

Užívá-li vlastník svoji ochrannou známku tak, že naplní definiční znaky nekalé soutěže, pak je třeba proti takovému užívání ochránit toho, kdo je takovým jednáním zasažen, a to způsoby uvedenými v § 2988, větě první, o. z., tedy i uložením povinnosti zdržet se užívání zapsané ochranné známky. 

Správní řízení; udělení povolení; odpovědnost státu za škodu; nepřiměřená délka řízení, § 14a odst. 3 zák. č. 20/1987 Sb., čl. 6 odst. 1 Úmluvy č. 209/1992 Sb.

Řízení o udělení povolení k restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, podle § 14a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je řízením, v němž správní orgán rozhoduje o občanských právech nebo závazcích účastníka ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, publikované pod č. 209/1992 Sb. 

Nemovitost; stavební řízení; vlastník; soukromé právo; zásah do vlastnických práv; omezení vlastnického práva; soused, § 13 zák. č. 82/1998 Sb., § 31a zák. č. 82/1998 Sb.

Na případ účasti vlastníka sousední nemovité věci ve stavebním řízení o vydání stavebního povolení dopadá čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a tudíž je nezbytné posuzovat přiměřenost jeho délky jako celek ve smyslu § 13 odst. 1 věty třetí zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Okamžité zrušení pracovního poměru; řízení o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru; kvalifikovaná výzva; rozsudek pro uznání, § 114b odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 153a odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb.

Insolvenčnímu správci nepřísluší (vedle odměny určené ustanovením § 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2013) odměna za "inkaso" pohledávek dlužníka, jimiž byly zajištěny pohledávky věřitelů dlužníka, realizované v období od právní moci rozhodnutí o povolení reorganizace do přeměny reorganizace v konkurs. 

Konkursní řízení; osvobození od soudních poplatků; věcná příslušnost; odvolání; neoprávněný zásah, § 9 odst. 3 písm. i) zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 31. 12. 2007, § 138 zák. č. 99/1963 Sb., § 212a odst. 6 zák. č. 99/1963 Sb.

[1] V řízení o odvolání proti rozhodnutí, jímž soud prvního stupně nepřiznal účastníku řízení osvobození od soudních poplatků, odvolací soud nezkoumá, zda soud prvního stupně je věcně příslušným k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni (§ 212a odst. 6 o. s. ř.). 

Správce konkurzní podstaty; konkurz; odborná péče, § 8 odst. 2 zák. č. 328/1991 Sb., § 27 odst. 4 zák. č. 328/1991 Sb.

Správce konkursní podstaty úpadce neporuší povinnost postupovat při výkonu funkce s odbornou péčí (§ 8 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb. ve znění účinném do 31. prosince 2007) tím, že si před zahájením sporu s osobou, o níž má důvod se domnívat, že je úpadcovým dlužníkem, nevyžádá (vzhledem k majetkové nedostatečnosti konkursní podstaty) od konkursních věřitelů zálohu na krytí náhrady nákladů řízení, jež by mohly být přiznány na účet konkursní podstaty úpadcovu dlužníku, kdyby správce konkursní podstaty spor prohrál; ustanovení § 27 odst. 4 poslední věty uvedeného zákona k tomuto účelu neslouží. 

Výpověď nájmu bytu bez výpovědní doby; porušení povinností zvlášť závažným způsobem, § 2291 zák. č. 89/2012 Sb.

Pronajímatel může vypovědět nájem bytu výpovědí bez výpovědní doby pro zvlášť závažné porušení povinností podle § 2291 o. z. jen tehdy, vyzval-li předtím nájemce k odstranění závadného chování (protiprávního stavu) a ten přes výzvu od svého jednání neupustil. Výzva je hmotněprávní podmínkou k podání výpovědi podle § 2291 o. z., nemusí být písemná, musí však obsahovat specifikaci (popis) závadného chování (protiprávního stavu), a k nápravě musí pronajímatel nájemci stanovit přiměřenou dobu. Napraví-li nájemce své chování (protiprávní stav) v poskytnuté (přiměřené) době, výpovědní důvod pomine. 

Škoda na nemovitosti; pojištění; pojistné plnění; škoda, § 97 odst. 1, 2 zák. č. 94/1963 Sb., § 99 odst. 1 zák. č. 94/1963 Sb., § 457 zák. č. 40/1964 Sb., § 85 odst. 2 zák. č. 94/1963 Sb.

Vynaložil-li pojištěný sám se souhlasem poškozené náklady na provedení demolice stavby, která byla poškozena jednáním pojištěného, přičemž k provedení demolice byla poškozená jako vlastník objektu povinna, má pojištěný podle § 44 odst. 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, proti pojistiteli právo na úhradu těchto nákladů, a to až do výše, do které by byl jinak povinen plnit poškozené pojistitel. 

Vlastník; nemovitost; držba; vstup na cizí pozemek; neoprávněný zásah, § 1021 zák. č. 89/2012 Sb., § 1022 zák. č. 89/2012 Sb.

Vstupuje-li soused za účelem realizace oprávnění uvedených v § 1021 a § 1022 o. z. na cizí pozemek bez souhlasu vlastníka, aniž by ho k tomu opravňovalo rozhodnutí orgánu veřejné moci a aniž by šlo o případ nouze (§ 1037 o. z. ve spojení s § 14 o. z. ), zasahuje neoprávněně do držby i do vlastnického práva vlastníka pozemku.