Cizinec; narození; trvalý pobyt; veřejné zdravotní pojištění, § 66 odst. 1 písm. a) a b) zák. č. 326/1999 Sb., § 88 odst. 1 a 3 zák. č. 326/1999 Sb., § 3a zák. č. 325/1999 Sb., § 88 zák. č. 325/1999 Sb., § 2 odst. 1 písm. a) zák. č. 48/1997 Sb., § 3 odst. 1 písm. c) zák. č. 48/1997 Sb.

Fikce zakotvená v § 88 odst. 3 větě druhé zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se uplatní i v případech, kdy zákonný zástupce - bez ohledu na svůj pobytový status - podá za narozeného cizince ve lhůtě podle § 88 odst. 1 tohoto zákona žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 66 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona. 

Pojištění; pracovní úraz; postižní právo pojistitele; zaměstnanec; odpovědnost za škodu, § 365 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2007, § 101 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 31. 12. 2011, § 367 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., § 2 odst. 1 vyhl. č. 125/1993 Sb., § 10 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 125/1993 Sb.

Zaměstnancem, s jehož zvláště závažným porušením předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se podle § 10 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pojí postižní právo pojistitele vůči zaměstnavateli, se rozumí jiný zaměstnanec než poškozený. 

Smluvní pokuta; smluvní povinnost; dohodnutá cena; sleva z ceny; smluvní ujednání; splnění povinnosti, § 301 zák. č. 513/1991 Sb., § 241 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.

Ujednání ve znění: „V případě, že nebude dodržena splatnost faktury vycházející ze smluvních podmínek, bude dofakturována částka poskytnuté slevy k plné úhradě inzerce.“, je dostatečně určitým ujednáním o smluvní pokutě. 

Písemná forma; e-mail; elektronický podpis; úmluva CMR; reklamace, čl. 32 odst. 2 zák. č. 11/1975 Sb.

Písemná forma reklamace dle čl. 32 odst. 2 Úmluvy CMR je dodržena i v případě, kdy je reklamace učiněna prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu. 

Pasivní legitimace; veřejný ochránce práv; odpovědnost státu za škodu, § 1 odst. 1 a 3 zák. č. 82/1998 Sb., § 3 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb., § 1 zák. č. 349/1999 Sb., čl. 2 odst. 3 úst. zák. č. 1/1993 Sb. , čl. 2 odst. 2 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. , čl. 36 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb.

Za újmu způsobenou výkonem pravomocí Veřejného ochránce práv odpovídá stát podle zákona č. 82/1998 Sb. 

Odpovědnost sátu; výše odškodnění; nepřiměřená délka řízení; dědictví; procesní nástupnictví, § 31a odst. 3 zák. č. 82/1998 Sb. ve znění od 27. 4. 2006, § 241a odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění od 1. 1. 2013, § 241a odst. 6 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění od 1. 1. 2013

Výše zadostiučinění za nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku nepřiměřené délky řízení by pro procesní nástupce původního účastníka řízení neměla přesahovat výši zadostiučinění, jež by za tutéž část řízení náležela jejich právnímu předchůdci. 

Náhrada nemajetkové újmy; odpovědnost státu; délka řízení; účastník; nízký věk, § 13 zák. č. 82/1998 Sb., § 31 písm. a) zák. č. 82/1998 Sb.

Nárok na náhradu nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem spočívajícím v nepřiměřené délce řízení vzniká také účastníku, který si neuvědomuje průběh řízení v důsledku svého nízkého věku. 

Místní příslušnost; soud; postoupení, § 87 písm. b) zák. č. 99/1963 Sb.

Vysloví-li soud podle § 105 odst. 2 o. s. ř., že není místně příslušný, není oprávněn postoupit věc po právní moci usnesení soudu danému na výběr podle § 87 o. s. ř. 

Insolvenční řízení; přihláška; pohledávka za majetkovou podstatou; neoprávněný odběr elektrické energie, § 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., § 136 zákona č. 182/2006 Sb. , § 168 zákona č. 182/2006 Sb. , § 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., § 185 zákona č. 182/2006 Sb., zákon č. 458/2000 Sb.

Nárok na náhradu škody za neoprávněný odběr elektrické energie podle zákona č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) v době předcházející dni, kdy byl zjištěn úpadek dlužníka (škůdce), není pohledávkou za majetkovou podstatou ve smyslu § 168 insolvenčního zákona. 

Vykonatelná pohledávka; popěrný úkon; promlčení; naturální obligace; insolvenční řízení, § 199 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb.

Pravidlo, podle kterého „důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci“ (§ 199 odst. 2 insolvenčního zákona) není překážkou pro účinné uplatnění námitky, že se promlčel „exekuční titul“.