Appointing authority; jmenování rozhodce; rozhodčí smlouva, § 7 odst. 1 zák. č. 216/1994 Sb.

Byl-li v režimu ustanovení § 7 odst. 1 věty druhé zákona č. 216/1994 Sb., ve znění účinném od 1. 4. 2012, rozhodčí smlouvou povolán jmenovitě určený rozhodce (fyzická osoba) nejen k rozhodnutí sporu, nýbrž i k případnému určení jiného rozhodce za sebe, pak tímto původně určeným rozhodcem vydaný rozhodčí nález nelze posuzovat jako vydaný někým, kdo k tomu neměl pravomoc. 

Konkurz; dlužník; insolvence; podnikání; úpadek; pohledávka, § 389 odst. 2 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb. , § 308 zák. č. 182/2006 Sb. , § 169 zák. č. 182/2006 Sb. , § 168 zák. č. 182/2006 Sb.

Ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 písm. b/ insolvenčního zákona nebrání dluh z podnikání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením ani tedy, jde-li o pohledávku věřitele, která po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c/ nebo d/ insolvenčního zákona, zůstala neuspokojena proto, že ji věřitel vůbec nepřihlásil nebo neuplatnil jako pohledávku za majetkovou podstatou (§ 168 insolvenčního zákona), případně jako pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 insolvenčního zákona), anebo proto, že šlo o pohledávku, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje. 

Smlouva o dílo; neplatnost; bezdůvodné obohacení, § 457 zák. č. 40/1964 Sb.

Není-li žádný z účastníků neplatné smlouvy o dílo vlastníkem zhodnocené nemovitosti, nespočívá rozsah restituční povinnosti podle § 457 obč. zák. v rozdílu hodnot nemovitosti před investicí a po ní. 

Nemajetková újma; odpovědnost státu za škodu; zkrácení věřitele, § 13 zák. č. 82/1998Sb., § 31a zák. č. 82/1998Sb.

Omezuje-li se nejistota účastníka řízení ohledně jeho výsledku na to, zda bude prokázán jeho nepoctivý úmysl, jde o okolnost, která vyvrací domněnku vzniku nemajetkové újmy v důsledku nepřiměřené délky řízení. 

Insolvence; oddlužení; osvobození od placení zbytku dluhů, § 417 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 414 zák. č. 182/2006 Sb., § 415 zák. č. 182/2006 Sb.

Ustanovení § 417 odst. 1 insolvenčního zákona umožňuje insolvenčnímu soudu odejmout dlužníku osvobození od placení pohledávek (přiznané podle § 414 a § 415 insolvenčního zákona) jen na základě návrhu podaného některým z dotčených věřitelů (mezi které patří i věřitelé, kteří nepřihlásili do insolvenčního řízení pohledávku, ač tak učinit měli) do tří let od jeho pravomocného přiznání, a za splnění podmínky, že námitku, podle níž ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka anebo že dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům, takový věřitel nemohl uplatnit před rozhodnutím o přiznání osvobození. 

Rozvrhové usnesení; konečná zpráva; insolvenční správce; opravný prostředek, § 302 zák. č. 182/2006 Sb. , § 303 zák. č. 182/2006 Sb. , § 304 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb. , § 306 zák. č. 182/2006 Sb. , § 307 zák. č. 182/2006 Sb.

I v poměrech upravených zákonem č. 182/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů platí, že námitkami, které měly zaznít při projednání a schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce, se soud v rozvrhovém usnesení již nezabývá. 

Insolvenční řízení; oddlužení; popření přihlášené pohledávky; incidenční žaloba; oprávněná osoba, § 160 zákona č. 182/2006 Sb., § 190 zákona č. 182/2006 Sb., § 192 zákona č. 182/2006 Sb., § 198 zákona č. 182/2006 Sb., § 201 zákona č. 182/2006 Sb., § 410 zákona č. 182/2006 Sb.

Stejně jako insolvenční správce není ani dlužník v oddlužení, který popřel pravost nevykonatelné pohledávky přihlášeného věřitele, osobou legitimovanou k podání incidenční žaloby o tomto popření. Jestliže takovou žalobu přesto podá, insolvenční soud ji odmítne (má odmítnout) jako podanou osobou, která k tomu nebyla oprávněna (§ 160 odst. 4 insolvenčního zákona). 

Neúčinnost právních úkonů; odporovatelnost; insolvenční řízení, § 240 zák. č. 182/2006 Sb., § 242 zák. č. 182/2006 Sb.

Ustanovení § 242 insolvenčního zákona obsahuje samostatnou úpravu úmyslně zkracujících právních úkonů dlužníka. Posouzení, zda dlužník učinil v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení úmyslně zkracující právní úkon (§ 242 odst. 3 insolvenčního zákona), není závislé na zkoumání předpokladů obsažených v ustanovení § 240 insolvenčního zákona, které upravuje neúčinnost těch zkracujících právních úkonů, které dlužník učinil bez přiměřeného protiplnění. Předpokladem aplikace ustanovení § 242 insolvenčního zákona na právní úkon dlužníka učiněný v období 5 let před zahájením insolvenčního řízení tedy není požadavek, aby šlo o právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo aby šlo o právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. 

Společnost s ručením omezeným; jednatel; péče řádného hospodáře, § 135 zák. č. 513/1991 Sb., § 194 zák. č. 513/1991 Sb.

I. Aby dostál požadavku péče řádného hospodáře, je jednatel společnosti s ručením omezeným povinen jednat při výkonu své funkce (mimo jiné) s potřebnými znalostmi, a tedy i informovaně, tj. při konkrétním rozhodování využít rozumně dostupné (skutkové i právní) informační zdroje a na jejich základě pečlivě zvážit možné výhody i nevýhody (rozpoznatelná rizika) existujících variant podnikatelského rozhodnutí. 

Opatrovník; akciová společnost; představenstvo; jmenování člena; soud, § 165 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 443 zák. č. 90/2012 Sb.

I. Soud může akciové společnosti jmenovat opatrovníka podle § 165 odst. 1 o. z., nemá-li společnost člena představenstva či zanikla-li funkce některému z členů představenstva a zbývající členové nejsou z důvodu zániku funkce některého z nich schopni plnit své funkce, nezvolil-li příslušný orgán ve lhůtě podle § 443 z. o. k. nového člena představenstva a současně nebyl-li podán návrh na jmenování chybějícího člena představenstva soudem, popř. nebylo-li takovému návrhu vyhověno.