Promlčení; rozhodčí smlouva; rozhodčí řízení, § 403 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb.

Promlčecí doba přestává běžet zahájením rozhodčího řízení, i když rozhodčí smlouva je neplatná. 

Dělená pravomoc; stanovy; řešení sporů; pravomoc soudu, § 8 zák. č. 99/1963 Sb.

Dělenou pravomoc podle § 8 o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2013, mohl stanovit pouze zákon, nikoliv stanovy občanského sdružení. 

Výpověď z pracovního poměru; ochranná doba; návrh na ústavní ošetřování; neplatnost výpovědi, § 52 písm. c) zák. č. 262/2006 Sb., § 53 odst. 1 písm. a) zák. č. 262/2006 Sb.

Návrhem na ústavní ošetřování ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) zák. práce je třeba rozumět doporučení ošetřujícího lékaře k přijetí do ústavní péče; není zapotřebí, aby doporučení konkretizovalo zařízení, v němž má ústavní ošetřování probíhat. 

Žaloba pro zmatečnost, odvolání, doručování, § 50b odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., § 157 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 158 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 205 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., § 229 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb.

Rozhodl-li odvolací soud o odvolání účastníka podaném proti rozsudku soudu prvního stupně, aniž bylo účastníku doručeno písemné (elektronické) vyhotovení tohoto rozsudku, byla mu nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat před odvolacím soudem ve smyslu ustanovení § 229 odst. 3 o. s. ř. 

Výpověď z pracovního poměru, § 52 písm. f) zák. č. 262/2006 Sb.

Zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce podle ustanovení § 52 písm. f) zák. práce, jestliže zaměstnanec tyto předpoklady nesplňuje jen ve vztahu k jednomu z více sjednaných druhů práce. 

Uznání cizího rozhodnutí; výkon cizího rozhodnutí; exekuce, § 16 zák. č. 91/2012 Sb., § 43a odst. 5 zák. č. 120/2001 Sb.

Podléhá-li výkon cizího rozhodnutí úpravě podle ustanovení § 14 až § 16 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, lze jej provést jen soudním výkonem rozhodnutí, přičemž exekuci prostřednictvím zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, lze v takovém případě provést pouze podle cizího rozhodnutí, jež bylo uznáno na základě zvláštního rozhodnutí českého soudu podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb., tedy rozsudkem, který je třeba odůvodnit. 

Restituce; majetkové vyrovnání s církvemi, § 2 odst. 3 zákona č. 427/1990 Sb., § 3 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2012, § 29 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2012, § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb.

Převodu historického majetku církví v dražbě prováděné na základě zákona č. 427/1990 Sb. nebránil § 3 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2012; pakliže by předmětem dražby odehrávající se po dni účinnosti zákona č. 229/1991 Sb. byl zemědělský majetek, mohlo jeho převod znemožnit ustanovení § 29 zákona č. 229/1991 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2012. 

Soudní poplatek; zastavení řízení; vrácení soudního poplatku, § 109 zák. č. 182/2006 Sb., § 140c zák. č. 182/2006 Sb., § 10 odst. 2 zák. č. 549/1991 Sb.

Bylo-li řízení zastaveno podle ustanovení § 141a insolvenčního zákona, vrátí soud žalobci jím zaplacený soudní poplatek v plné výši. 

Závazek; alternativní plnění; neurčité plnění; závazek, § 561 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 576 zák. č. 40/1964 Sb.

Uzavřou-li účastníci smlouvu s alternativním plněním, přičemž jedno ze dvou individualizovaných plnění je neurčité, závazek jen proto nezaniká, neboť jej lze splnit poskytnutím druhého plnění. 

Soudní poplatky; osvobození; soudní poplatky; nemajetnost, § 138 odst. 1 zák. č. 99/1943 Sb., § 30 zák. č. 99/1943 Sb.

Za objektivní okolnost, která by žalobci bránila ve výkonu trestu odnětí svobody pracovat, nelze považovat skutečnost, že žalobce zahajuje velké množství soudních sporů, pokud velká část žalobcem zahajovaných a vedených sporů jsou spory sudičské, odůvodněné žalobcovým kverulantstvím, které končí neúspěchem žalobce. Nemajetnost žalobce jako důsledek absence příjmů v takovém případě nelze vzít v úvahu jako důvod pro osvobození od povinnosti platit soudní poplatky.