Dovolání Mgr. R. P. bylo odmítnuto


06/18/2013 - Pro veřejnost a médiaNa základě četných dotazů zástupců sdělovacích prostředků lze potvrdit, že Nejvyšší soud v neveřejném zasedání odmítl dovolání Mgr. R. P. jako zjevně neopodstatněné. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí dosud nebylo doručeno účastníkům řízení a jeho výsledek byl pouze zveřejněn v rámci systému InfoSoud na webových stránkách ministerstva spravedlnosti, není možné sdělit bližší důvody rozhodnutí. Je možné jen potvrdit, že trestná činnost byla nižšími soudy jednoznačně prokázána a výrok o vině i trestu odpovídá zjištěným důkazům.
Podle závěru odvolacího Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 12. 2012 byl obviněný Mgr. R. uznán vinným jednak trestným činem přijímání úplatku podle § 160 odst. 2, odst. 4 písm. b) tr. zák. a jednak trestným činem zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák. Za to byl podle § 160 odst. 4 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání pěti let, pro jehož výkon ho soud podle § 39a odst. 3 tr. zák. zařadil do věznice s dozorem. Podle § 49 odst. 1 tr. zák. a § 50 odst. 1 tr. zák. mu byl současně uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce v orgánech územní samosprávy vyjma člena zastupitelstva v trvání pěti let. Dále mu podle § 53 odst. 1 tr. zák. uložil peněžitý trest ve výši 250.000,- Kč a pro případ, že by tento trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, stanovil podle § 54 odst. 3 tr. zák. náhradní trest odnětí svobody v trvání tří měsíců. Město Kolín jako poškozeného soud podle § 229 odst. 1 tr. ř. odkázal s nárokem na náhradu škody vůči osobě obviněného na řízení ve věcech občanskoprávních.