Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 34/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 26. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 34/2018, ve které požadujete v bodě 2 „Ve věci povinného č. j. 8 Tdo 358/2004 bylo jeho rozhodnutí zrušeno nálezem I. ÚS 554/04 dne 31. 3. 2005. Žadatel požaduje informaci, jak bylo následně ve věci povinným rozhodnuto, tedy den, č. j. rozhodnutí (včetně čísla listu spisu za rokem rozhodnutí) a výši uložené trestní sankce oproti původním 5,5 lety do ostrahy.“.

Povinný subjekt Vám v odpovědi poskytuje tyto informace:


- Po zrušení usnesení sp. zn. 8 Tdo 358/2004 Ústavním soudem byl ve věci vydán dne 20. 7. 2005 rozsudek pod sp. zn. 8 Tdo 596/2005. Ve věci další dílčích dotazů v bodu 2 žádosti odkazuji na anonymizovanou kopii tohoto rozhodnutí, kterou Vám zasílám v příloze. K žádosti o sdělení čísla jednacího tohoto rozsudku Vám sděluji, že rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 7. 2005, sp. zn. 8 Tdo 596/2005 má č. l. 115, tj. 8 Tdo 596/2005-115 (č. l. 115 - 122). Upozorňuji, že se jedná o čísla listu v pomocném spisu Nejvyššího soudu, nikoliv čísla listu v procesním spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. 46 T 17/2001.

Pro úplnost povinný subjekt konstatuje, že bod 1 žádosti sp. zn. Zin 34/2018 vyhodnotil jako úvodní sdělení žadatele, které neobsahuje požadavek na poskytnutí konkrétní informace, tudíž se k němu žádná informace neposkytuje a nebylo ani třeba k tomuto bodu vydat rozhodnutí podle § 15 Informačního zákona.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona

Příloha (tištěná): Anonymizovaná kopie rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 7. 2005, sp. zn. 8 Tdo 596/2005


Rozhodnuti - 8 Tdo 596_2005