Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 35/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 3. 3. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 35/2018, ve které požadujete „poskytnutí kopií následujících rozsudků Nejvyššího soudu: ze dne 29. 4. 1998, sp. zn. 2 Odon 90/97; ze dne 22. 1. 1998, sp. zn. 3 Cdon 1529/96; a ze dne 18. 4. 1996, sp. zn. 3 Cdon 1032/96.Rozsudky je možné, jak dále doplňujete, zaslat v anonymizované podobě.

Povinný subjekt Vám jako odpověď zasílá elektronické přílohy - anonymizované kopie rozsudků Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 1998, č. j. 2 Odon 90/97 -104; ze dne 22. 1. 1998, č. j. 3 Cdon 1529/96-71 a ze dne 18. 4. 1996, rozsudek ve věci sp. zn. 3 Cdon 1032/96.

Pro úplnost povinný subjekt konstatuje, že bohužel nedisponuje všemi rozhodnutími ve strojově čitelném formátu. Nicméně, jak sám konstatujete v žádosti, postačí Vám i prostý scan, proto povinný subjekt zasílá požadovaná rozhodnutí ve formátech, v jakých je má k dispozici.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.
Pro přesné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá, abyste přijetí této elektronické odpovědi obratem zpětně potvrdil odesílateli.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákonaPřílohy (elektronické):
3Cdon1032 96.pdf
3Cdon1529 96.pdf
2Odon90 97.doc


3Cdon1032-96
3Cdon1529-96
2 Odon 90-97