Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 50/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 4. 4. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 50/2018, ve které požadujete „zaslání informace, a to: Zda Nejvyšší soud České republiky již někdy rozhodoval o mimořádném opravném prostředku v civilní věci o porušení práv k ochranné známce, kde v prvním stupni vystupovala v pozici žalobce (tj. majitele práva k ochranné známce) následující společnost:
i. Diesel S.P.A., nyní se sídlem Via dell´Industria 4/6/I, 26042 Breganze (VI), Itálie;
ii. Daniel Wellington AB, nyní se sídlem Vasagatan 12, SE - 111 20 Stockholm, Švédsko;
iii. Michael Kors (Switzerland) International GmbH, nyní se sídlem Via Cantonale 18, CH-6928 Manno, Švýcarsko;
iv. Fossil Group, Inc., nyní se sídlem 901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 75080, USA;
v. adidas AG, nyní se sídlem Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 Herzogenaurach, SRN;
vi. Europe Watch Group B.V., nyní se sídlem Overschiestraat 186c, Amsterdam, 1062XK, Nizozemí;
vii. Calvin Klein Trademark Trust, nyní se sídlem Rodney Square North, 1100 Market Street, Wilmington, Delaware, USA;
viii. CASIO COMPUTER CO., LTD., nyní se sídlem 6-2 Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japonsko;
ix. Tommy Hilfiger Licensing B.V., nyní se sídlem Stadhouderskade 6, Amsterdam, 1054 ES, Nizozemí,
a pokud ano, jaká byla těmto sporům přidělena spisová značka.

Zároveň si dovoluji požádat o zaslání rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve všech těchto věcech (v anonymizované podobě).“

Povinný subjekt Vám v odpovědi níže poskytuje požadované informace:
Nejvyšší soud ve své databázi k dnešnímu dni (9:00 hod.) neeviduje žádná řízení (řízení aktuálně vedená ani vedená v minulosti), ve kterých by mezi účastníky jakkoli figurovaly Vámi uvedené společnosti. Vzhledem k tomu, že další (následující) požadovaná informace v rámci předmětné žádosti sp. zn. Zin 50/2018 ze dne 4. 4. 2018 (zaslání rozhodnutí) předpokládá kladnou odpověď na otázku týkající se existence samotných, v žádosti specifikovaných, řízení u Nejvyššího soudu, pak povinný subjekt žádné rozhodnutí neposkytuje.

Nad rámec výše uvedeného povinný subjekt sděluje, že ve svojí databázi dohledal pouze společnost Tommy Hilfiger Licensing, LLC, se sídlem 601 W. 26th St., 6th Floor, New York, USA (tedy společnost s odlišnou právní formou a sídlem). Tato společnost pak vystupovala na straně žalobce v těchto řízeních: sp. zn. 25 Cdo 5660/2017, sp. zn. 23 Cdo 2213/2017 a sp. zn. 23 Cdo 1184/2013. Rozhodnutí vydaná v těchto řízeních můžete dohledat v databázi anonymizovaných rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu na webové adrese www.nsoud.cz, přičemž rozhodnutí se zobrazí po zadání spisové značky do webového formuláře. Dále společnost vystupuje jako vedlejší účastník v řízení před Ústavním soudem, sp. zn. IV. ÚS 732/18 (ve věci ústavní stížnosti proti mimo jiné výše uvedenému rozhodnutí ve věci sp. zn. 23 Cdo 2213/2017).

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona