Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 52/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 8. 4. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 52/2018, ve které požadujete „poskytnutí spisové značky, pod kterou je vedeno dovolací řízení u tohoto soudu, u kterého je řízení vedeno u Městského soudu v Praze jakožto soudu prvního stupně pod. sp. zn. 15 Cm 25/2016.“

Povinný subjekt Vám v odpovědi níže poskytuje požadované informace:
Vámi dotazované řízení je u Nejvyššího soudu vedeno pod spisovou značkou 23 Cdo 1496/2018.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro přesné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá, abyste přijetí této elektronické odpovědi obratem zpětně potvrdil odesílateli.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle Informačního zákona