Činnost Nejvyššího soudu podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Od 1. září 2017 je Nejvyšší soud v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, pověřen přijímáním a evidencí oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích soudců ČR (viz § 7 zákona č. 159/2006) a dále uchováváním a dohlížením nad úplností údajů v těchto oznámeních. Všichni soudci ČR, jejichž jména budou zapsána do Centrálního registru oznámení, jenž sestavuje Ministerstvo spravedlnosti ČR, budou povinni podávat oznámení na Nejvyšší soud periodicky ve lhůtách daných § 12 zákona o střetu zájmů. Oznámení se budou zasílat Nejvyššímu soudu pouze v písemné podobě na formuláři, jehož strukturu a formát stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou č. 79/2017 Sb. Nejvyšší soud oznámení uchová až po dobu pěti let ode dne skončení výkonu funkce soudce. Oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích soudců jsou neveřejná (viz § 14 odst. 3 zákona č. 159/2006), nelze se proto domáhat informací z nich ani pomocí zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Přístup k informacím, které budou v jednotlivých oznámeních obsaženy, mají pouze subjekty přímo vyjmenované v § 14b odst. 3 zákona o střetu zájmů, ve znění platném od 1. září 2017.

Ministerstvo spravedlnosti aktuálně pracuje na sestavení Centrálního registru oznámení. Nejvyšší soud předpokládá, že první oznámení od soudců budou přicházet v úvodu měsíce října. Do poloviny září Nejvyšší soud zřídí na svých webových stránkách speciální sekci, ve které budou moci soudci nalézt formuláře oznámení a také podrobnou nápovědu k jejich vyplnění.Již nyní soudcům k činnosti Nejvyššího soudu podle zákona č. 159/2006, o střetu zájmů, v aktuálním znění, poskytuje informace vedoucí oddělení střetu zájmů Nejvyššího soudu Ing. Ivana Zámečníková, a to na telefonním čísle 541 593 581 nebo také prostřednictvím e:mailu Ivana.Zamecnikova@nsoud.cz.


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností
1. 9. 2017