Konference ke kvalitě soudního odůvodňování

Datum: 12/08/2014

Ve dnech 28. a 29. listopadu se v Debrecínu konala mezinárodní konference věnovaná kvalitě odůvodňování soudních rozhodnutí. Konference organizovaná Právnickou fakultou Univerzity v Debrecínu, Centrem pro sociální vědy a Institutem pro právní studia si kladla za cíl podnítit diskusi o otázce, co vlastně „kvalitně odůvodněné rozhodnutí“ znamená a případně jak tuto kvalitu kontrolovat a hodnotit.
V posledních dvou desetiletích se intenzivně diskutuje o různorodých externích a interních kritériích pro hodnocení kvality soudního rozhodování. V průběhu konference, které se zúčastnila řada akademiků i soudců vyšších i nižších obecných soudů, zaznělo několik zajímavých a provokativních myšlenek. Předně bylo zdůrazněno, že hlavní důvod, proč je nutné zabývat se kvalitou odůvodňování, tkví v odpovědnosti soudců a legitimitě soudů, která je propojena s vnímáním a akceptováním jejich rozhodnutí veřejností (tedy adresáty) a dalšími justičními orgány. Účastníci konference zdůraznili nutnost rozlišovat požadavky kladené na odůvodnění rozhodnutí soudů nižších instancí a nejvyšších soudních institucí. Klíčové poselství konference se však týkalo postavení samotného soudce a způsobu, jakým se v obecné rovině nazírá na právo: rozhodnutí se nesmí stát pouze nepřesvědčivým převyprávěním platného práva či technickou aplikací norem; klíčovou roli, a to jak v řízení u nižších, tak vyšších soudů, sehrává soudce - jeho právní posouzení a aplikace základních právních zásad a konceptů spravedlnosti.
Problematika práce s mezinárodním právem představovala další důležitý moment konference. Vstup do Evropské unie přinesl zcela nové výzvy pro národní soudnictví. Přeshraniční interakce mezi národními a unijními justičními orgány (zejména prostřednictvím institutu předběžné otázky) ještě zvyšuje požadavky na kvalitní a srozumitelná rozhodnutí. Nejvyšší soud zastupovalo na konferenci zahraniční oddělení, jehož zástupci prezentovali svou několikaletou práci na analýze standardů aplikace unijního práva českými civilními soudy. Zvláštní ocenění si v rámci prezentace vysloužila zejména pozornost věnována práci soudců s unijním právem, úrovni eurokonformního výkladu a argumentaci judikaturou Soudního dvora EU v rozhodnutích soudů prvních a druhých stupňů.
Mgr. Katarína Šipulová