Náročné výzvy současné Evropy justice zvládne

Jedním z nejočekávanějších bodů programu třídenní pracovní návštěvy předsedkyně německého Spolkového soudního dvora Bettiny Limpergové u Nejvyššího soudu v Brně byla její přednáška na téma „Výzvy pro evropskou justici“, kterou ve středu 11. října pronesla před zaplněným auditoriem velké zasedací místnosti Nejvyššího soudu.

Předsedkyně německého Spolkového soudního dvora se věnovala problematice vztahu mezi unijním a národním právním řádem, která je častokrát – minimálně laickou veřejností – zjednodušována vymezováním se proti bruselské byrokracii či na první pohled iracionálním rozhodnutím unijních orgánů. Nejvyšší autorita obecné německé justice uvedla příklady rozhodnutí Soudního dvora, ale také Evropského soudu pro lidská práva, která nenašla pochopení u německé odborné ani laické veřejnosti. Jednou z možností pochopení smyslu existence Evropské unie a unijního práva je přitom kontinuální školení soudců a pracovníků soudů, kteří jsou nejlépe vybaveni k tomu, aby zprostředkovávali rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie a uváděli je v život při rozhodování o právech a povinnostech občanů svých zemí.V druhé části své přednášky se předsedkyně německého Spolkového soudního dvora Bettina Limpergová podrobně zabývala aktuálním hrozbami, kterým čelí evropská justice. Zmínila rozsáhlé reformy soudnictví v Polsku a zdůraznila potřebu společné snahy chránit nezávislost soudní moci před politickými tlaky, kterých v Evropě přibývá. Vedle úpravy kompetencí polské Soudní rady a ochromení činnosti Ústavního soudu zmínila i snahy snižovat věkovou hranici pro odchod soudců a funkcionářů soudů do důchodu, a to ve snaze najmenovat soudce svědčící politice aktuální politické elity. V té souvislosti uvedla: „Má-li Evropská unie působit jako společenství hodnot – a pouze v takovém případě má budoucnost, musí právní stát odhodlaně bránit. Tento boj o právní stát však může být úspěšný pouze v případě, pokud občané rozeznají nutnost zasadit se o nezávislost třetí moci jakožto zásadního pilíře právního státu v Evropě. Justice se musí prokázat být hodna této důvěry občanů, což předpokládá odbornost, ale také efektivitu, a především přiměřenou délku řízení, nestrannost a absenci korupce.“

V závěru předsedkyně německého Spolkového soudního dvora vyjádřila, že v minulosti nebylo nikdy tak zapotřebí silné a sjednocené Evropy s tím, že cestou k vzájemnému porozumění rozmanitosti evropských právních kultur je také právě probíhající dialog mezi Nejvyšším soudem České republiky a Spolkovým soudním dvorem. Paní Bettina Limpergová závěrem poznamenala: „EU a její politika může být vnímána skepticky, některá rozhodnutí mohou být považována za nesprávná, nicméně bilance po 60 letech – vytvoření společného evropského prostoru míru a svobody spolu s Listinou základních práv, se základními svobodami a vnitřním trhem – je impozantní a jistě jedinečná v evropských dějinách.“


Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu

Mgr. Bc. Katarína Deáková
poradkyně v otázkách evropského práva
12. 10. 2017