Nejvyšší soud odmítá zkreslující článek Mgr. Lukáše Duffka z AK Rowan Legal

Datum: 04/13/2011

NEJVYŠŠÍ SOUD

OBČANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM


PŘEDSEDA KOLEGIA
Burešova 20, 657 37 Brno
te.: 541 593 111, fax: 541 218 804
email: podatelna@nsoud.cz


V Brně dne 13. 4. 2011

Pan

Lukáš Duffek
advokát
AK ROWAN LEGAL


Vážený pane doktore,
se zájmem jsem si přečetl váš článek Jak dál s rozhodčími řízeními? obsažený v příloze PRÁVO & JUSTICE Lidových novin ze dne 11. 4. 2011 v naději, že se setkám se seriozní reflexí sjednocovací činnosti Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.
Ta se v dané věci projevila schválením vámi zmiňovaného rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 5. 2009, sp. zn. 12 Cmo 496/2008, k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek při jednání kolegia dne 13. 1. 2010 a v důsledku toho jeho publikací pod R 45/2010.
V článku obsažené informace, že Nejvyšší soud zůstal u své dosavadní praxe a poukazy na konkrétní jeho rozhodnutí jsou však hrubě neodpovídající skutečnosti.
Vámi zmiňované rozhodnutí z 31. 7. 2008, sp. zn. 32 Cdo 2282/2008, sloužilo v diskusi jednání kolegia jako alternativní a nebylo schváleno k publikaci.
Další vámi uvedené rozhodnutí z 29. 9. 2009, sp. zn. 23 Cdo 5129/2007, zcela zjevně předchází jednání kolegia.
Konečně vámi posledně uváděné rozhodnutí ze dne 23. 3. 2011, sp. zn. 23 Cdo 4743/2010, doslovně ve svém odůvodnění uvádí: „Dovolací soud s ohledem na uvedené dospěl k závěru, že v daném případě nejde pouze o situaci, kdy si strany v souladu s ustanovením § 7, popř. § 19 ZRŘ sjednaly, že rozhodce bude vybrán ze seznamu rozhodců vedeného soukromým subjektem, popřípadě že použijí pravidel týkajících se postupu řízení vydaných takovým subjektem. Je zřejmé, že v rozhodčí doložce je odkazováno na subjekt, který není stálým rozhodčím soudem, a proto pro něho nevyplývá oprávnění vydat Pravidla a jmenovat rozhodce ze seznamu jím vedeného, včetně sazebníku odměn a náhrad. Vzhledem k tomu je nutné dospět k závěru, že sjednání rozhodčí doložky s uvedeným obsahem je neplatné podle § 39 občanského zákoníku pro obcházení ustanovení § 13 zákona (viz též rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 5. 2009, sp. zn. 12 Cmo 496/2008, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 45/2010).
Také váš údaj o publikaci shora uvedeného rozhodnutí Vrchního soudu v Praze pod R 51/2010 je nesprávný.
Z uvedeného mi plyne, že váš článek není zpracován profesionálně a že je pro pověst Nejvyššího soudu difamující.
Po projednání a schválení rozhodnutí Vrchního soudu v Praze se Nejvyšší soud od závěrů v něm obsažených neodchýlil a naplnil tak svoji sjednocující roli. Očekávám, že své nepřesnosti napravíte.

S pozdravem
František Ištvánek
předseda kolegia