Nejvyšší soud v Brně v roce 2010 výrazně zvýšil počet vyřízených věcí

Autor: Petr Knötig | 01/31/2011

Nejvyšší soud v Brně v roce 2010 oproti roku 2009 výrazně zvýšil výkon práce, což se odrazilo na počtu rozhodnutých věcí. V roce 2010 bylo Nejvyššímu soudu doručeno 6617 dovolání, z nichž bylo 1630 v trestní oblasti a 4987 v oblasti občanskoprávní a obchodní. Vyřídit se podařilo 7106 věcí, což znamená, že soudci Nejvyššího soudu rozhodli o 489 sporů více, než kolik bylo na soud doručeno. Šlo o spory doručené Nejvyššímu soudu v předcházejících obdobích. K tomu je třeba připočítat ještě 89 stížností pro porušení zákona podaných ministrem spravedlnosti, které řešili soudci trestního kolegia.

Ve srovnání s rokem 2009 jde přibližně o podobný nápad počtu dovolání. V roce 2009 bylo Nejvyššímu soudu doručeno 6867 věcí (1558 trestních a 5309 občanskoprávních a obchodních) z nichž se podařilo vyřídit 6783 věcí. K tomu v roce 2009 opět přibylo vyřešených 112 stížností pro porušení zákona.
Pro dokreslení, jak velký objem práce soudci Nejvyššího soudu vykonaly lze uvést, že k 31.12. 2010 pracovalo na Nejvyšším soudu v Brně 63 soudců.
Přes obrovský objem dovolacích řízení, která jsou Nejvyššímu soudu každý rok doručována, je patrná snaha učinit taková organizační opatření, aby se dařilo vyřídit co nejvíce sporů v co nejkratším možném termínu. Snahou předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Brožové i dalších členů vedení je přizpůsobit rozvrh práce optimálnímu výkonu všech senátů a posílit soud stážisty z řad soudců nižších soudů, kteří by pak v nadcházejícím období byli přínosem a nahradili soudce odcházející do důchodu. Organizační opatření i změny v rozvrhu práce tak mají jediný cíl, kterým je rychlé vyřizování věcí se stávajícím počtem soudců i asistentů.
K této statistice je pak nutné dodat, že soudci Nejvyššího soudu mají ještě další povinnosti, mezi které lze řadit především podíl se na tvorbě legislativy a připomínkování nově vznikajících zákonů, přednášková a výuková činnost při přípravě soudců soudů nižších stupňů, či studentů právnických fakult a také podíl na schvalování sjednocujících stanovisek.