Nejvyšší soud vyhlašuje od 1. února 2019 své rozsudky na elektronické úřední desce na webu, může zde však obdobně uveřejnit také usnesení

Vyhlašování rozsudků na elektronické úřední desce soudu na webové stránce www.nsoud.cz a rovněž na úřední desce v budově soudu umožňují od února novely občanského soudního řádu a trestního řádu, které soudci Nejvyššího soudu sami iniciovali v loňském roce. Nejvyšší soud se tak opět více otevírá navenek, vychází vstříc veřejnosti, především účastníkům (stranám) řízení a jejich advokátům, kteří budou v uvedených případech daleko rychleji seznamováni s výsledkem řízení.

Právní zástupci doposud denně kontaktovali jménem svých klientů informační kancelář Nejvyššího soudu s žádostí o sdělení výsledku řízení. Nejvyšší soud však vždy ctil svoji ustálenou praxi a jednotlivé účastníky řízení seznamoval s rozhodnutím až v okamžiku, kdy bylo vypracováno také kompletní odůvodnění. Novely výše uvedených procesních předpisů tuto praxi v případě rozsudků a vybraných usnesení částečně mění. Nejvyšší soud tímto krokem reaguje i na judikaturu Ústavního soudu, ze které požadavek na veřejné vyhlašování rozsudků Nejvyšším soudem taktéž vyplývá.

Na elektronické úřední desce a úřední desce v budově soudu Nejvyšší soud od 1. února vyhlašuje rozsudky vyvěšením zkráceného písemného vyhotovení po dobu 15 dnů. Předseda senátu (soudce) může rozhodnout, že se tímto způsobem uveřejní i jiné rozhodnutí (usnesení). Vyhlášení rozsudku, popř. uveřejnění usnesení, je předem oznámeno v řádech dnů na elektronické úřední desce a úřední desce v budově uvedením spisové značky řízení a data, kdy se rozhodnutí na těchto úředních deskách objeví. (Pozn.: Aktuálně, k dnešnímu dni, zde vyhlášení žádné věci avizováno pro příští dny není.) Účastníci řízení (strany) znají spisové značky obvykle z tzv. informačních dopisů, které jim Nejvyšší soud zasílá na počátku řízení nebo při každé změně senátu (na civilním úseku tyto dopisy obdrží jen dovolatelé); popř. si je mohou vyhledat ve veřejných databázích InfoSoud, Insolvenční rejstřík, zadají-li spisovou značku řízení u některého ze soudů nižší instance. Předpokládáme přitom, že způsob, jak si konkrétní spisovou značku řízení dohledat ve zmíněných databázích, advokáti znají. Pokud tomu tak není, pomůže informační kancelář Nejvyššího soudu.

Je třeba zdůraznit, že jde o vyhlašování rozhodnutí pouze na elektronické úřední desce a úřední desce v budově soudu, a to zcela v souladu s ustanoveními § 243f odst. 5, 6 občanského soudního řádu a § 265r odst. 8, 9 a § 268 odst. 3, 4 trestního řádu, která právě k 1. únoru 2019 nabyla účinnosti. V jednací síni se tedy výsledek řízení, o kterém určený senát rozhodl neveřejně, NEVYHLAŠUJE, přítomnost účastníků se nepředpokládá.

Poté, co je takto vyhlášené rozhodnutí doplněno o kompletní text odůvodnění, je účastníkům (stranám) doručován jeho opis (stejnopis) standardním způsobem, nejčastěji prostřednictvím soudu, který v dané věci rozhodoval v prvním stupni.

Standardním způsobem, tedy zpravidla 60 dnů poté, co je věc tzv. „odškrtnuta“ v informačním systému Nejvyššího soudu, jsou pak na webových stránkách Nejvyššího soudu uveřejňovány kompletní texty všech pseudonymizovaných rozhodnutí. Tedy i usnesení, která předtím nebyla na úřední desce uveřejněna ve formě zkráceného písemného vyhotovení.


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu
1. 2. 2019