Předseda Nejvyššího soudu České republiky prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., navštívil Nejvyšší soud Thajského království

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., navštívil v doprovodu předsedkyně senátu trestního kolegia JUDr. Milady Šámalové a ředitele své kanceláře Mgr. Aleše Pavla ve dnech 30. 1. – 3. 2. 2019 Nejvyšší soud a další soudní instituce v Thajsku.
Vedle oficiálního přijetí předsedou Nejvyššího soudu Thajského království Cheepem Jullamonem v nové budově Nejvyššího soudu Thajska jednal předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal během své čtyřdenní pracovní cesty také s velvyslancem České republiky v Thajském království Markem Libřickým, s generálním tajemníkem Úřadu pro soudnictví Sarawutem Benjakulem, s generálním tajemníkem Institutu pro soudní vzdělávání Bovonsakem Tavipatanou, s místopředsedou Nejvyššího soudu Slaikatem Wattanapanou a s dalšími představiteli soudů a soudními funkcionáři. V provincii Phuket se předseda Šámal sešel také se soudci specializovaného soudu pro mládež a rodinu.

Cílem návštěvy bylo zejména prohloubení užší spolupráce mezi oběma nejvyššími soudy, výměna názorů v otázkách správy soudnictví, vzdělávání soudců a soudních úředníků, organizace soudnictví pro rodinu a ve věcech mládeže, efektivity a nezávislosti fungování justičních systémů obou zemí.

Nejvyšší soud České republiky měl již dvakrát příležitost přijmout thajskou delegaci složenou z vysokých funkcionářů a soudců thajského Nejvyššího soudu a odvolacích soudů, přičemž první návštěva se uskutečnila v roce 2013 a druhá, na ni navazující, v roce 2018. Ze strany thajského Nejvyššího soudu se tedy jednalo o reciproční pozvání, které lze chápat jako snahu i nadále rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi oběma soudy. Snaha prohlubovat bilaterální vztahy je vedena skutečností, že mnoho Thajců zůstává trvale usazeno v České republice a vstupuje do občanskoprávních a obchodních vztahů s českými firmami a občany, přičemž ojediněle je nutná součinnost i orgánů činných v trestním řízení. V Thajsku se podobně nachází i významná česká komunita, která přijíždí do země nejen za účelem cestování či rekreace.

Předseda Nejvyššího soudu vyzdvihnul potřebu mezinárodní spolupráce v globalizovaném světě. „Nejvyšší soud České republiky aktivně zapojuje do řady mezinárodních justičních organizací. Jednou z nejdůležitější z nich je nepochybně Síť předsedů Nejvyšších soudů členských států Evropské unie, která pořádá pravidelná setkání předsedů a posiluje odbornou spolupráci mezi nejvyššími soudy. Jedná se o velmi osvědčený model spolupráce mezi nejvyššími soudy v evropském prostoru, kde dochází k prohlubování justiční spolupráce v občanskoprávních a obchodních věcech, ale v poslední době také v trestněprávní oblasti, která donedávna zůstávala výlučně v jurisdikci národních států“, řekl předseda Pavel Šámal. Při vědomí nutnosti široké mezinárodní spolupráce mezi soudy Nejvyšší soud České republiky rozšiřuje mezinárodní styky i s mimoevropskými nejvyššími soudy, přičemž v nedávné době proběhla pracovní jednání s Nejvyšším soudem Mexika i s Nejvyšším soudem Thajského království.

Právě diskuse o nastavení a reálném fungování spolupráce soudů členských států Evropské unie byla pro Thajce, kteří usilují o prohlubování panasijské justiční spolupráci napříč regionem, velkým přínosem.

Reciproční návštěva předsedy Nejvyššího soudu Thajska v České republice, která se již připravuje, umožní thajské straně seznámit se podrobněji nejen s fungováním soudnictví v České republice, ale také se základními aspekty trestního a civilního procesu a s principy spolupráce evropských a českých soudů.


Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
13. 2. 2019Přijetí u předsedy Nejvyššího soudu Thajského království


Zleva: Mgr. Aleš Pavel, ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu; JUDr. Milada Šámalová, předsedkyně senátu
trestního kolegia Nejvyššího soudu; prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu; Jeep Jullamon,
předseda Nejvyššího soudu Thajského království; Slaikate Wattanapan, místopředseda Nejvyššího soudu Thajského
království


Pracovní jednání v kanceláři předsedy Nejvyššího soudu Thajského království


Společná fotografie vedení Nejvyššího soudu Thajského království a delegace předsedy Nejvyššího soudu České
republiky


Předsedkyně senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky JUDr. Milada Šámalová se soudkyněmi
specializovaného soudu pro mladistvé a rodinu