Reakce na zavádějící a naprosto tendenční tvrzení publikovaná v článku, který vydal deník Právo ve čtvrtek 10. září pod titulkem „Neplatič ani přes podpis z bytu nemusí“

Nejvyšší soud se ohrazuje proti textu článku, jehož autorem je redaktor deníku Právo Jindřich Ginter. Článek považuje Nejvyšší soud za ryze tendenční, přičemž neměl možnost se k tématu vyjádřit. Téma přitom zpracoval již dne 7. září Deník, který prostor Nejvyššímu soudu poskytl a z toho důvodu komentované rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. května 2020, vydané pod sp. zn. 26 Cdo 2085/2019, seriózně doplnil také o vyjádření Nejvyššího soudu https://slovacky.denik.cz/zpravy-z-ceska/neplatic-pronajem-soud-vystehovani-20200906.html .

Deník Právo se ve čtvrtek 10. září na str. 29 článkem konkurence viditelně inspiroval, přičemž téměř celý svůj text vytvořil z názorů respondenta, advokáta Andreje Štaňka, který se již velmi vyhraněně a tendenčně vyjadřoval na stránkách Deníku. Nejvyšší soud přitom jeho tvrzením v původním článku logicky oponoval a měl tak možnost advokátem uváděné nesrovnalosti uvést na pravou míru.

Výše uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu neřeší otázku notářského zápisu jako exekučního titulu v případě vyklizení nájemce po skončení nájmu a v žádném případě nemůže být „bezprecedentním a nabourávajícím základy českého civilního práva a ve svém důsledku nerovnovážně poškozující vlastníky nemovitostí“, neboť navazuje, a v textu odůvodnění se přímo také odvolává, na ustálenou judikaturu, tedy na obdobná starší soudní rozhodnutí. Předmětné rozhodnutí tedy není nijak průlomové a nepřináší nic nového. Pro odbornou veřejnost na podporu tohoto tvrzení Nejvyšší soud uvádí, že se jedná o usnesení z tzv. „B“ kategorie rozhodnutí.

Notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti může být vymáhána jen povinnost ze závazkového právního vztahu. Institut notářského zápisu nelze použít k poskytnutí ochrany vlastnického práva, tedy k tomu, aby jím ten, kdo nemovitost užívá bez právního důvodu, svolil ke svému vyklizení exekutorem. Nikdy tomu tak ani nebylo. Z rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že nevyklidí-li ten, kdo byt (dům) užívá bez právního důvodu dobrovolně, musí se vlastník obrátit na exekutora s návrhem na vyklizení na základě soudního rozhodnutí, nikoli však i na základě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Rozhodnutí se netýká např. peněžitých dluhů. Naopak, ohledně dluhu za užívání bytu (nemovitosti) může být i nadále sepsán notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, který zůstává exekučním titulem. Ostatně, vlastníci ochranu svého vlastnického práva takovouto nevhodnou formou dohody prostřednictvím notářského zápisu volí jen ve výjimečných případech. A to pravděpodobně právě proto, že znají ustálenou judikaturu českých soudů.

Předmětné rozhodnutí je v pseudonymizované verzi zveřejněno na internetových stránkách Nejvyššího soudu zde.


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu
10. 9. 2020