Bankovní záruka, § 35 odst. 2 zák. 40/1964 Sb., § 313 zák. č. 513/1991 Sb., § 317 zák. č. 513/1991 Sb., § 319 zák. č. 513/1991 Sb., § 322 zák. č. 513/1991 Sb.

3. 4. 2017

V záruční listině (§ 313 zákona č. 513/1991 Sb.) může banka stanovit, že bankovní záruka zanikne v důsledku "vrácení originálu záruční listiny". K zániku bankovní záruky tímto způsobem nedojde (jen) tím, že se originál záruční listiny dostane do dispoziční sféry banky, nýbrž pouze tehdy, stane-li se tak v důsledku projevu vůle osoby oprávněné z bankovní záruky (beneficienta) záruční listinu vrátit.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 29 Cdo 2171/2014, ECLI:CZ:NS:2016:29.CDO.2171.2014.1)

Anotace:
Nejvyšší soud řešil otázku, zda navrácením originálu záruční listiny zpět bance dojde k zániku bankovní záruky. Nejvyšší soud se tak zabýval problematikou výkladu takovéhoto jednání a posuzoval, zda již samotná skutečnost, že se záruční listina dostane do dispoziční sféry banky, bez ohledu na skutkové okolnosti, za nichž k tomu došlo, sama o sobě vede zániku bankovní záruky, či nikoliv.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 12. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 92/2017)