Blankosměnka; společné jmění manželů; exekuce, § 267 odst. 2 písm. a) zák. č. 99/1963 Sb., čl. I. § 10 zák. č. 191/1950 Sb., § 42 odst. 1, 2 zák. č. 120/2001 Sb.

21. 6. 2016

Blankosměnka se stává směnkou (za předpokladu, že listina po vyplnění bílých míst má kvalitu směnky) až vyplněním, odtud teprve vznikají práva směnečná, a to se zpětnými účinky (ex tunc).Podle § 267 odst. 2 písm. a) o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2012, je významná nejen vědomost věřitele o obsahu smlouvy o zúžení společného jmění, ale i vědomost manžela povinného o budoucím závazku jeho manžela, jakož i to, kdy vznikla blankosměnkou zajištěná (budoucí) pohledávka.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2015, sp. zn. 31 Cdo 4087/2013)

Anotace:
Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu se ve sledovaném rozsudku zabýval otázkou doby vzniku práv a povinností ze směnky, původně vystavené jako blankosměnka. Na vyřešení této otázky (kdy vzniká závazek avala z blankosměnky) záviselo také posouzení, zda bylo v projednávané věci možné vyloučit z exekuce nemovitosti, které jeden z manželů nabyl do svého vlastnictví na základě dohody o zúžení společného jmění (§ 267 odst. 1, 2 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2012).

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 5. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 103/2016)