Doba plnění; lhůta; zastavení exekuce; řádné plnění; plnění ve splátkách; ztráta výhody splátek; notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, § 122 zák. č. 40/1964 Sb.

19. 2. 2019
Bylo-li dohodnuto plnění ve splátkách pod ztrátou jejich výhody, je určení doby jejich plnění stanovením splatnosti; nejde o lhůtu ve smyslu § 122 obč. zák. a není rozhodné, připadla-li splatnost na sobotu, neděli nebo svátek.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 2. 2018, sp. zn. 20 Cdo 4788/2017, ECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.4788.2017.1)

Anotace
Účastníci řízení mezi sebou uzavřeli „Dohodu o použití § 251 až 271 o. s. ř. a exekučního řádu na výkon tohoto notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti podle zvláštních předpisů“, v níž se povinný zavázal dluh ze směnky vlastní ve výši 1 500 000 Kč uhradit v dodatečně smluvené „lhůtě k plnění nejpozději do 15. 7. 2055, a to v pěti stech pravidelných měsíčních splátkách ve výši 3 000 Kč, splatných vždy k patnáctému dni měsíce, přičemž první splátka je splatná nejpozději do 15. 12. 2013, a to pod ztrátou výhody splátek, pokud nebude řádně a včas zaplacena jakákoli splátka“.

Soud nařízenou exekuci zastavil pro nevykonatelnost exekučního titulu v době podání návrhu na nařízení exekuce, neboť dle něj byl v té době dluh povinného řádně splácen.

Nejvyšší soud se ve svém usnesení musel vypořádat s dovolatelem vymezenými otázkami, zda formulace použitá stranami sporu pro stanovení jednotlivých splátek je dobou či lhůtou a dále, zda v případě, že splatnost jednotlivých splátek je stranami stanovena na určitý den označený pořadovou číslicí v kalendářním měsíci, a připadá-li tento den na den pracovního klidu, posouvá se splatnost konkrétní jednotlivé splátky na nejblíže následující pracovní den.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 11. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 48/2019)