Družstvo; členská schůze; usnesení; neplatnost; zpětvzetí návrhu; uplynutí lhůty, § 259 zák. č. 89/2012 Sb., § 663 odst. 1 a 2 zák. č. 90/2012 Sb., § 96 zák. č. 99/1963 Sb., § 91 zák. č. 292/2013 Sb.

31. 10. 2017
I. Po uplynutí lhůt upravených v § 663 odst. 1 z. o. k. a § 259 o. z. nelze úspěšně podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze a, nebyla-li napadena všechna usnesení členské schůze, nelze ani rozšířit okruh usnesení, ohledně kterých se navrhovatel domáhá vyslovení neplatnosti.

II. Rozšířením okruhu usnesení, ohledně kterých se navrhovatel domáhá vyslovení neplatnosti, jsou také případy, kdy navrhovatel změní návrh tak, že jím nově napadá i jiné (další) části jediného usnesení.

III. Jestliže navrhovatel vezme návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze zčásti nebo zcela zpět a teprve po uplynutí zákonných lhůt se rozhodne uplatnit jej (ve zpětvzatém rozsahu) znovu, je na místě jeho opětovný návrh zamítnout.

IV. Rozhodnutí o tom, že nejde o usnesení členské schůze, lze vydat také tehdy, bylo-li právo na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze uplatněno po marném uplynutí lhůt k podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2016, sp. zn. 29 Cdo 1817/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.CDO.1817.2016.1)

Anotace:
V daném případě Nejvyšší soud vycházel ze situace, kdy se navrhovatel nejprve domáhal vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze o změně stanov jako celku, načež svůj návrh „omezil“ tím způsobem, že napadl pouze část usnesení, kterou byla přijata změna vybraných ustanovení stanov. Poté svůj návrh znovu upravil tak, že žádal také vyslovení části usnesení členské schůze, kterou byla přijata změna jiných – dalších – ustanovení stanov. Z toho vyplynula dosud nevyřešená otázka, zda je přípustné „rozšíření“ návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze po uplynutí lhůty k podání návrhu na zahájení řízení.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 6. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 48/2018)