Exekuce; exekuční titul; uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu, § 37 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb.

8. 11. 2017
Rozhodčí nález, jejž podle čl. III Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, uzavřené dne 10. 6. 1958 v New Yorku (vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 74/1959 Sb.), smluvní stát vykoná podle předpisů o řízení, jež platí na jeho území, nelze vykonat v exekučním řízení, pakliže nebylo ve vztahu k němu ve smyslu ustanovení § 37 odst. 2 exekučního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2013, vydáno rozhodnutí o jeho uznání.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 11. 2016, sp. zn. 20 Cdo 1165/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.1165.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v tomto usnesení zabýval výkladem § 37 odst. 2 exekučního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2013 ve spojení s čl. III Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, uzavřené dne 10. 6. 1958 v New Yorku (vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 74/1959 Sb.). Dovolací soud v dané věci posuzoval, zda lze nařídit exekuci na základě cizího rozhodčího nálezu, aniž by bylo vydáno rozhodnutí „o uznání“.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. 9. 2017)