Exekuce; nesplnění povinnosti; pochybení exekutora; nesprávný úřední postup; odpovědnost státu za škodu, § 3 odst. 1 písm. b) zák. č. 82/1998 Sb., § 4 zák. č. 82/1998 Sb., § 46 odst. 4 zák. č. 120/2001 Sb.

10. 4. 2017

Neprovede-li soudní exekutor v rozporu s § 46 odst. 4 exekučního řádu výplatu celé vymožené pohledávky oprávněnému, jde o nesprávný úřední postup ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., za který stát odpovídá.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 5. 2016, sp. zn. 30 Cdo 2082/2015, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.2082.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v daném rozhodnutí zabýval otázkou, zda je nesplnění povinnosti exekutora v exekučním řízení vymáhat dobrovolně neuhrazené pohledávky oprávněných, vymožené plnění vydat, a to bez toho, že by k tomu musel být oprávněnými vyzýván, pochybením odpovídajícím nesprávnému úřednímu postupu ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 12. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 90/2017)