Exekuční řízení; exekuční návrh; evropský exekuční titul; potvrzení evropského exekučního titulu; příslušenství jistiny, čl. 6 Nařízení (ES) č. 805/2004, čl. 7 Nařízení (ES) č. 805/2004, čl. 8 Nařízení (ES) č. 805/2004, čl. 20 Nařízení (ES) č. 805/2004, čl. 21 Nařízení (ES) č. 805/2004

10.  1. 2018
Potvrzení evropského exekučního titulu podle Nařízení (ES) č. 805/2004 nemusí obsahovat konkrétní výši úroků (z prodlení), pokud tato výše vyplývá z (evropského) exekučního titulu, který je nedílnou součástí potvrzení, a je zřejmé, že potvrzení evropského exekučního titulu se vztahuje i na tyto úroky (z prodlení).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 3. 2017, sp. zn. 20 Cdo 5045/2016, ECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.5045.2016.1)

Anotace:
Oprávněná se podaným dovoláním domáhala změny rozhodnutí soudního exekutora o zamítnutí exekučního návrhu v rozsahu odpovídajícím příslušenství jistiny neuvedeném v potvrzení evropského exekučního titulu. Nejvyšší soud se tak ve svém rozhodnutí musel vypořádat s otázkou obsahových náležitostí potvrzení evropského exekučního titulu.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. 11. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 84/2018)