Konkurs; rozvrh; výtěžek zpeněžení majetkové podstaty; konečná zpráva, § 305 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., § 306 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 302 odst. 1, 2 zák. č. 182/2006 Sb.

31. 5. 2016

K vydání rozhodnutí o pořadí úhrady nebo o poměrné úhradě pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených podle ustanovení § 305 odst. 2 insolvenčního zákona může insolvenční soud přistoupit až po schválení konečné zprávy.(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2015, sen. zn. 29 NSCR 59/2013)

Anotace:
Usnesení Nejvyššího soudu se zaobírá otázkou, kdy je možné v insolvenčním řízení, je-li způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, posoudit, zda bude v řízení realizován rozvrh (vydáno rozvrhové usnesení ve smyslu ustanovení § 306 odst. 1 insolvenčního zákona), anebo zda bude zbývající výtěžek zpeněžení mezi věřitele rozdělen postupem podle ustanovení § 305 odst. 2 insolvenčního zákona.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 4. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 92/2016)