Odpovědnost státu za škodu; nesprávný úřední postup; trest odnětí svobody, § 37 zák. č. 169/1999 Sb., § 13 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb.

5. 9. 2017

Odpovědnost za škodu (újmu) způsobenou odsouzenému v průběhu výkonu trestu, jakož i podmínky jejího uplatnění se ve smyslu § 37 zákona č. 169/1999 Sb. řídí občanským zákoníkem, ledaže by ke vzniku škody (újmy) odsouzeného došlo v důsledku výkonu práv a povinností orgánů veřejné moci; v takovém případě se použije úprava obsažená v zákoně č. 82/1998 Sb.Nesprávným úředním postupem orgánů Vězeňské služby ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je i porušení povinnosti přijmout preventivní opatření k ochraně života a zdraví vězňů, a rovněž porušení povinnosti zajistit vězni včasné poskytnutí odpovídající zdravotní péče.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2016, sp. zn. 30 Cdo 2478/2015, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.2478.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v daném případě zabýval třemi dosud neřešenými otázkami týkajícími se odpovědnosti státu za škodu (újmu), jež vznikne odsouzenému v průběhu výkonu trestu odnětí svobody ve věznici. Dovolací soud tak řešil, zda vůbec, a případně za jakých podmínek, odpovídá stát za škodu, která vznikne odsouzenému během výkonu trestu odnětí svobody. Zda stát odpovídá odsouzenému za škodu, která mu během výkonu trestu odnětí svobody ve věznici vznikne v důsledku opožděného poskytnutí lékařské péče a zda jsou zaměstnanci Vězeňské služby oprávněni vyhodnotit zdravotní stav odsouzeného, který žádá o lékařské ošetření, a případně toto ošetření odmítnout zajistit v případě, že se domnívají, že není nezbytné.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. 4. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 9/2018)