Odpovědnost státu za škodu; zadostiučinění; správní řízení; poskytování informací; předběžné projednání, § 14 zák. č. 82/1998 Sb., § 9 zák. č. 58/1969 Sb., § 1 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. ve znění do 31. 12. 2013

10. 4. 2017
Předběžné projednání nároku dle § 14 zákona č. 82/1998 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) u příslušného orgánu není správním řízením, a tudíž se na ně nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (ve znění pozdějších předpisů), o správním řízení.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. 30 Cdo 258/2015, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.258.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v daném rozhodnutí zabýval povahou předběžného projednání nároku na náhradu škody či nemajetkové újmy ústředním orgánem v návaznosti na posouzení možnosti aplikovatelnosti právního předpisu, dle kterého by mělo být při projednání nároku postupováno.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 12. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 89/2017)