Oprávněný z věcného břemene; zánik věcného břemene; věcné břemeno; spoluvlastnictví nemovitosti; náhrada za zrušení věcného břemene, § 151p odst. 3 Obč. Zák., § 1299 odst. 2 o. z., § 151n odst. 1 Obč. Zák., § 1257 odst. 1 o. z.

1. 3. 2017
Stal-li se oprávněný z osobního věcného břemene za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, spoluvlastníkem zatížené nemovitosti, věcné břemeno tím nezaniklo.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2016, sp. zn. 22 Cdo 3864/2014, ECLI:CZ:NS:2016:22.CDO.3864.2014.1)

Anotace:
Ve sledovaném rozsudku se Nejvyšší soud věnoval otázce zániku věcného břemene, pokud se oprávněný z tohoto břemene stane podílovým spoluvlastníkem nemovitosti, jež je tímto věcným břemenem zatížena, a to za účinnosti Obč. Zák. Vyřešení této otázky může mít význam pro stanovení přiměřené náhrady za zrušení tohoto věcného břemene.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 9. 11. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 69/2017)