Osvobození od soudního poplatku; insolvenční řízení; dlužník s dispozičním oprávněním; spor o majetkovou podstatu, § 11 odst. 2 písm. q) zák. č. 549/1991 Sb. ve znění do 31. 12. 2011

19. 3 2018
Dlužník s dispozičními oprávněními je osvobozen od soudních poplatků v řízeních o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku, až od okamžiku, kdy insolvenční soud zjistil jeho úpadek (od rozhodnutí o úpadku dlužníka).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2017, sp. zn. 33 Cdo 2055/2015, ECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.2055.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém usnesení zabýval otázkou výkladu § 11 zákona o soudních poplatcích ve vztahu k osobě dlužníka s dispozičním oprávněním a okamžikem vzniku jeho zákonného osvobození od soudních poplatků ve sporech týkajících se majetkové podstaty.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 12. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 97/2018 )