Pojištění; pracovní úraz; postižní právo pojistitele; zaměstnanec; odpovědnost za škodu, § 365 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2007, § 101 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 31. 12. 2011, § 367 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., § 2 odst. 1 vyhl. č. 125/1993 Sb., § 10 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 125/1993 Sb.

10. 10. 2017

Zaměstnancem, s jehož zvláště závažným porušením předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se podle § 10 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pojí postižní právo pojistitele vůči zaměstnavateli, se rozumí jiný zaměstnanec než poškozený.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 9. 2016, sp. zn. 32 Cdo 3790/2014, ECLI:CZ:NS:2016:32.CDO.3790.2014.2)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval dosud neřešenou otázkou výkladu § 10 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 125/1993 Sb. a v něm užitém pojmu „zaměstnanec“. Jelikož jazykový výklady nebyl pro tento případ dostačující, užil Nejvyšší soud výkladu teleologického a vycházel proto z účelu aplikované právní normy, kdy se zabýval jednotlivými odpovědnostními vztahy mezi zaměstnavatelem, poškozeným zaměstnancem a dalšími zaměstnanci téhož zaměstnavatele.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 17. 5. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 18/2018)