Právnická osoba; statutární orgán; představenstvo; vyloučení člena; obchodní korporace, § 63 zák. č. 90/2012 Sb., § 66 zák. č. 90/2012 Sb., § 2 zák. č. 292/2013 Sb., § 85 zák. č. 292/2013 Sb.

12. 9. 2017

Řízení o vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce (§ 63 a násl. z. o. k.) je řízením ve statusových věcech právnických osob ve smyslu § 2 písm. e) a § 85 písm. a) z. ř. s.Jsou-li dány důvody pro vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce, soud ve výroku usnesení vysloví, že konkrétní člen statutárního orgánu nesmí po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí vykonávat funkci člena statutárního orgánu jakékoli obchodní korporace nebo v ní být osobou v obdobném postavení.

(Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 9. 2017, sp. zn. 14 Cmo 360/2015, ECLI:CZ:VSPH:2017:14.CMO.360.2015.1)

Anotace:
Vrchní soud se zabýval otázkou vyloučení členů statutárního orgánu společnosti z výkonu funkce, kteří měli svým jednáním porušit závažným způsobem svou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Toto řízení je řízením ve statusových věcech právnické osoby a jeho účastníky jsou všechny obchodní korporace, v nichž osoba, jež má být z výkonu funkce statutárního orgánu vyloučena, takovou funkci vykonává. Podle ustanovení § 66 odst.¨1 z. o. k. právní mocí rozhodnutí o vyloučení člena z výkonu funkce přestává být osoba, jíž se rozhodnutí týká, členem statutárního orgánu ve všech obchodních korporacích. Na aplikaci uvedeného ustanovení však soud prvního stupně rezignoval a proto mu odvolací soud věc vrátil k dalšímu řízení.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 17. 5. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 1/2018)