Přechod majetku na obce; přechod majetku církví; přechod majetku na stát; restituce; majetkové vyrovnání s církvemi, § 1 odst. 1 zák. č. 172/1991 Sb., § 4 odst. 2 zák. č. 172/1991 Sb., § 29 zák. č. 229/1991 Sb., zák. č. 428/2012 Sb.

31. 1. 2017
Byly-li ke dni účinnosti zákona č. 172/1991 Sb. splněny všechny podmínky přechodu sporných věcí do vlastnictví obcí, došlo k tomuto právnímu následku bez dalšího (ze zákona), přičemž dodatečné zakotvení zákazu dispozic s předmětným majetkem v § 29 zákona č. 229/1991 Sb. (ani uplatnění restitučních nároků dle posléze přijatého zákona č. 428/2012 Sb.) nemohlo retroaktivně způsobit jeho opětovné odnětí a zpětný přechod na stát.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2016, sp. zn. 28 Cdo 4946/2015, ECLI:CZ:NS:2016:28.CDO.4946.2015.1)

Anotace:
Uvedený rozsudek Nejvyššího soudu zodpověděl otázku, zda ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, znemožňuje přechod historického majetku církví (podléhajícího zákazu převodů ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění účinném do 31. prosince 2012) na obce podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 19. 10. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 34/2017)