Převod nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí; výhrada vlastnictví, § 601 obč. zák., § 133 odst. 3 obč. zák.

13. 2. 2017
Převádí-li se na základě smlouvy nemovitá věc, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, dochází dle § 133 odst. 3 obč. zák. k nabytí vlastnictví okamžikem účinnosti smlouvy; zákon neumožňuje, aby strany sjednaly odklad účinků převodu vlastnického práva prostřednictvím výhrady vlastnictví.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 2. 2016, sen. zn. 29 ICdo 42/2015, ECLI:CZ:NS:2016:29.ICDO.42.2015.1)

Anotace:
Rozsudek Nejvyššího soudu se zaobírá otázkou možnosti sjednat výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 601 obč. zák. v kupní smlouvě, jejímž předmětem je nemovitá věc neevidovaná v katastru nemovitostí, u níž se realizuje převod vlastnického práva na nového nabyvatele podle kogentního ustanovení § 133 odst. 3 obč. zák.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 19. 10. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 33/2017)