Prodej bytové jednotky; spotřebitel; odpovědnost za vady, § 19 odst. 3 zák. č. 634/1992 Sb., § 612 zák. č. 40/1964 Sb.

12. 9. 2017

I na prodej bytové jednotky v režimu ustanovení § 612 obč. zák. dopadá § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2016, sp. zn. 33 Cdo 2914/2014, ECLI:CZ:NS:2016:33.CDO.2914.2014.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v tomto rozsudku zabýval možností aplikovatelnosti § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, na prodej bytové jednotky v případě, že prodávající vystupoval v předmětném právním vztahu jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti a daný právní vztah se proto řídil režimem ve smyslu § 612 obč. zák.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. 4. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 11/2018)