Promlčení; kolizní opatrovník; zákonný zástupce, § 113 zák. č. 40/1964 Sb., § 27 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 37 zák. č. 94/1963 Sb.

14. 6. 2016

Pozůstalý rodič je pro potenciální střet svých zájmů se zájmy nezletilých dětí vyloučen ze zastupování při uplatňování nároků dětí na náhradu nákladů na výživu po smrti druhého rodiče a do doby, než je nezletilým dětem ustanoven kolizní opatrovník, nepočíná běh promlčecí doby k uplatnění těchto nároků.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. 25 Cdo 3782/2013)

Anotace:
Ustanovení § 113 obč. zák. představuje modifikaci běhu promlčecích dob, které směřuje k tomu, aby práva osob, které nejsou schopny samy je uplatňovat a mohou tak činit pouze prostřednictvím zákonného zástupce, nedoznala újmy v důsledku běhu promlčecích dob právě po období, kdy nemají zákonného zástupce. V této souvislosti se Nejvyšší soud zabýval otázkou, zda v případě uplatňování nároků dětí na náhradu nákladů na výživu po smrti druhého rodiče lze na pozůstalého rodiče pro účely výkladu § 113 obč. zák. nahlížet jako na zákonného zástupce.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 5. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 100/2016)