Prorogační doložka; místní příslušnost; mezinárodní příslušnost, § 89a o. s. ř., § 2 zák. č. 97/1963 Sb.

7. 2. 2017
Není-li z ujednání o příslušnosti soudu ve věci s cizím prvkem jednoznačně patrno, že strany hodlaly sjednat toliko místní příslušnost určitého soudu, je třeba takové ujednání považovat za dohodu o volbě mezinárodní příslušnosti soudu či soudů určitého státu.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2016, sp. zn. 30 Cdo 1860/2015, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.1860.2015.1)

Anotace:
Ve zmíněném usnesení Nejvyšší soud vyložil otázku právní povahy prorogační doložky v právním vztahu s mezinárodním prvkem z hlediska priority založení pravomoci (mezinárodní) příslušnosti soudu či soudů určitého státu.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 19. 10. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 28/2017)