Regres; spoludlužník; insolvence; právní nástupnictví, § 184 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., § 511 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.

14. 2. 2018
Dlužník, jenž splnil dluh věřiteli v rozsahu, který nezakládá právo regresu vůči jeho spoludlužníku, nemůže vstoupit do insolvenčního řízení vedeného na majetek spoludlužníka místo věřitele postupem podle § 184 odst. 3 insolvenčního zákona.

(Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 4. 2017, sp. zn. 1 VSPH 2026/2016, ECLI:CZ:VSPH:2017:1.VSPH.2026.2016.1)

Anotace:
V daném usnesení se Vrchní soud v Praze vypořádal s otázkou, zda spoludlužník, kterému nevzniklo právo regresu ve smyslu ustanovení § 511 odst. 1 obč. zák., je ve vztahu k druhému obligačnímu spoludlužníkovi v postavení věřitele s právem vstoupit do insolvenčního řízení na místo původně přihlášeného věřitele podle ustanovení § 184 odst. 3 insolvenčního zákona.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 12. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 123/2018)