Rozhodčí řízení, neplatnost rozhodčího nálezu, incidenční spor, promlčení pohledávky, § 112 zák č. 40/1964 Sb.; § 14 odst. 1 zák. č. 216/1994 Sb.; § 16 zák. č. 216/1994 Sb.; § 31 zák. č. 216/1994 Sb.; § 33 a § 34 odst. 1 zák. č. 216/1994 Sb.

25. 7. 2017
Dokud insolvenční soud v incidenčním sporu neurčí (neuvede v důvodech svého rozhodnutí), že rozhodčí nález nemá žádné právní účinky, jelikož byl vydán mimo rámec pravomoci rozhodce, je nutno posuzovat promlčení nároků z něj plynoucích jako u rozhodčího nálezu, jenž takovou vadou netrpí.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2016, sp. zn. 29 ICdo 41/2014, ECLI:CZ:NS:2016:29.ICDO.41.2014.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v tomto rozsudku zabýval otázkou, zda lze považovat za promlčené pohledávky přiznané rozhodčími nálezy, kterým však insolvenční soud v rámci incidenčního sporu nepřiznal žádné právní účinky, aniž by již dříve byly tyto nálezy zrušeny na základě § 31 ZRŘ a dovolatel tak mohl uplatnit postup dle § 34 odst. 1 ZRŘ.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 2. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 100/2017)