Směnka na řad; převod směnky na řad, § 3028 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 1103 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., Čl. I. § 11 zák. č. 191/1950 Sb.

7. 6. 2016

Převod vlastnického práva ke směnce na řad se od 1. 1. 2014 řídí (mimo jiné) zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem; skutečnost, že směnka byla vystavena před tímto datem, není významná.(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. 29 Cdo 2344/2015)

Anotace:
Usnesení Nejvyššího soudu se zaobírá otázkou hmotněprávních předpokladů (podmínek) pro platný převod směnky (cenného papíru) na řad za situace, kdy směnka na řad byla vystavena před účinností o. z. (před 1. lednem 2014), avšak rubopisována byla již za účinnosti nového civilního kodexu hmotného práva.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 5. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 105/2016)