Smlouva o úvěru, náležitosti smlouvy, RPSN; § 6 odst. 1 a § 8 zák. č. 145/2010Sb.

25. 7. 2017
Věřitel splní informační povinnost stanovenou v § 6 odst. 1 zákona č. 145/2010 Sb. a konkretizovanou v příloze č. 3 k tomuto zákonu, uvede-li ve smlouvě o spotřebitelském úvěru úplně a správně všechny údaje vyžadované zákonem.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 7. 2016, sp. zn. 32 Cdo 4838/2015, ECLI:CZ:NS:2016:32.CDO.4838.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval doposud neřešenou otázkou, zda chybné uvedení údaje o výši RPSN lze hodnotit jako nesplnění povinnosti poskytovatele úvěru uvést jasným, výstižným a zřetelným způsobem veškeré údaje stanovené v příloze č. 3 zákona o spotřebitelském úvěru. Dovolací soud ve svém rozhodnutí vyšel z účelu právní normy a hodnotil též dopady uvedeného pochybení na uzavřenou smlouvu a z ní vyplývající práva a povinnosti smluvních stran.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 2. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 133/2017)