Sociálně-právní ochrana dětí; obec; obecní úřad; opatrovník; nezletilý, § 17 písm. a) zák. č. 359/1999 Sb., § 58a zák. č. 359/1999 Sb., § 7 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., § 61 zák. č. 128/2000 Sb., § 66 zák. č. 128/2000 Sb., § 19 zák. č. 99/1963 Sb., § 20 zák. č. 99/1963 Sb.

12. 9. 2017

Je-li v řízení ve věcech péče o nezletilé dítě jmenován opatrovníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí, označuje se názvem příslušné obce s uvedením sídla úřadu obce.(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 9. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1288/2016; 21 Cdo 1295/2016; 21 Cdo 1296/2016; 21 Cdo 1297/2016; 21 Cdo 1677/2016, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.1288.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se zabýval v jeho rozhodovací praxi dosud neřešenou právní otázkou, zda má obecní úřad obce s rozšířenou působností procesní způsobilost, a může v řízeních ve věcech péče o nezletilé, v nichž vystupuje jako opatrovník nezletilého, samostatně jednat nebo zda v dané věci jedná za danou obec a jejím jménem.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 17. 5. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 19/2018)