Státní podnik; nezbytná cesta, § 151o odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., § 16 odst. 2 zák. č. 77/1997 Sb.

17. 1. 2018
Státní podnik je oprávněn domáhat se zřízení nezbytné cesty ke stavbám ve vlastnictví státu podle § 151o odst. 3 obč. zák.; toto oprávnění není dotčeno vstupem státního podniku do likvidace.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 22 Cdo 466/2015, ECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.466.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v tomto rozhodnutí zabýval otázkou procesní legitimace státního podniku domáhat se zřízení nezbytné cesty ke stavbám ve vlastnictví státu (s nimiž státní podnik hospodaří). Pro rozhodnutí dovolacího soudu byl významným výklad § 16 odst. 2 zák. č. 77/1997 Sb., jež obsahuje výčet oprávnění státního podniku.

Jelikož se jednalo o státní podnik, u něhož byla zahájena jeho likvidace, bylo třeba též posoudit, zda lze snahu likvidátora o zřízení nezbytné cesty posoudit jako úkony směřující k likvidaci, či nikoli.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. 11. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 85/2018)