Statutární orgán; náhrada škody; péče řádného hospodáře; smlouva korporace se členem jejího orgánu, § 379 zák. č. 513/1991 Sb., § 194 odst. 5 zák č. 513/1991 Sb.

14. 6. 2016

Požadavek předvídatelnosti vzniku škody podle § 379 obch. zák. se uplatní i v případě, kdy je odpovědnost za škodu založena porušením povinnosti jednatele jednat s péčí řádného hospodáře ve smyslu § 135 odst. 2 a § 194 odst. 5 obch. zák. Okamžikem, ke kterému je vztaženo posuzování předvídatelnosti vzniku škody, je okamžik vzniku konkrétní povinnosti, kterou jednatel porušil.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 23 Cdo 3202/2013)

Anotace:
Nejvyšší soud se zabýval otázkou podmínek pro vznik nároku na náhradu škody v situaci, kdy v důsledku porušení povinnosti statutárního orgánu, jednat s péčí řádného hospodáře, došlo ke vzniku škody, spočívající v úhradě vyšších než obvyklých částek za pronájem a posléze koupi nemovitých věcí. Předmětem řízení o dovolání byl výklad ustanovení § 379 obch. zák., konkrétně posouzení rozhodné doby, vzhledem ke které má být výše vzniklé škody stanovena a rovněž otázka předvídatelnosti vzniku škody, a to za účelem určení skutečné škody ve smyslu § 379 obch. zák.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 5. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 48/2017)